Samarbete kring presumtivt arbetslösa/arbetslösa

Förstärkt samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
Gemensam kartläggning
- Gemensam kartläggning är en metod där personlig handläggare från
Försäkringskassan och handläggare från Arbetsförmedlingen
förutsättningslöst möter en kund vars behov utifrån ett medicinskt och
arbetslivsinriktat perspektiv behöver identifieras.
- Särskilt avsatta medel från regeringen för det förstärkta samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Syftet med gemensam kartläggning är att säkerställa att individen vid rätt
tidpunkt ska få rätt insatser från rätt aktör.
Målgrupper för Gemensam kartläggning
- Målgruppen för gemensam kartläggning är individer som har eller
löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning och är i behov av rehabilitering för att få eller
återfå sin arbetsförmåga.
- Gemensam kartläggning genomförs oberoende av individens
försörjning.
Målet med Gemensam kartläggning
- Målet med gemensam kartläggning är uppnått när individens
medicinska och arbetslivsinriktade förutsättningar för arbete har
klargjorts.
- Det är först efter den gemensamma kartläggningen och planeringen
som eventuella insatser tar vid.
- Även om individen inte har förutsättningar för och behov av
gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för
närvarande ska en plan upprättas av den som kallat till gemensam
kartläggning med ett tydliggörande av vad som blir nästa steg
Inför en Gemensam kartläggning
- Ha ett personligt möte med den enskilde och formulera syftet tillsammans
före kallelse till gemensam kartläggning.
- Se till att personen har lämnat samtycke för gemensam kartläggning och
samarbete i aktiva insatser och registrering av uppgifter i SUS.
- Vid kallelse till gemensam kartläggning använd blankett ”Begäran om
gemensam kartläggning”
- Samla in tillgängliga och aktuella underlag och dokument om personen
Gemensam kartläggning
- initierad av Försäkringskassan
-
Det finns risk för att den försäkrades rätt till ersättning upphör.
Arbetslös med rehabiliteringsbehov.
Ung med aktivitetsersättning.
Försäkringskassans utredning med arbetsgivaren visar att det finns
risk för att den försäkrade inte kan återgå hos sin ordinarie
arbetsgivare utan anpassning el. insats.
- Det finns möjlighet att den försäkrade är i behov av
arbetsförberedande insatser parallellt med medicinska insatser.
Vad sker under Gemensam kartläggning?
- Vid gemensam kartläggning används båda myndigheternas
kompetens. Arbetsförmedlaren och den personliga handläggaren
träffar tillsammans individen vid ett eller flera möten utifrån behov
och den aktuella situationen.
- Arbetssättet ökar förutsättningarna för att upptäcka behov av
parallella insatser. Det ska alltid övervägas om andra aktörer, till
exempel arbetsgivare, vårdgivare eller kommunen bör medverka. De
insatser och stöd som dessa aktörer kan bidra med under den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska då identifieras och skrivas in i
den gemensamma planeringen.