Arbetsförmedlingen

advertisement
Nuvarande samverkan mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
• Handlingsplanen
• Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns
men med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering
• Kompletterande uppdrag - nolltoleransrutinen
Avstämningsmöte
Överlämningsmöte
Arbetsförmedlingens roll i Rehabiliteringskedjan
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter eller
andra arbetsuppgifter
hos arbetsgivaren.
Arbetsuppgifter sökes
även på hela
arbetsmarknaden
med hjälp och stöd av
Arbetsförmedlingen
Sjukpenning
betalas ut om
man inte kan
återgå till de
vanliga
arbetsuppgifterna
Sjukpenning betalas
ut om man inte kan
återgå till någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare
Dag 1 till 90
Dag 91-180
Fortsatt hjälp och stöd från
arbetsgivare och Arbetsförmedlingen
för återgång till någon form av arbete.
Sjukpenning betalas ut om
man inte kan utföra något
arbete alls på
arbetsmarknaden
Dag 181-365
Samarbetsformer för anställd
Kontaktmöte NYTT
• Kontaktmöte från dag 91
• Försäkringskassan erbjuder den försäkrade ett kontaktmöte
med Arbetsförmedlingen
• Under dag 91 till 180 behåller personen sin sjukpenning
• Försäkringskassan bokar tid för möte hos Arbetsförmedlingen
• Mötet ska underlätta för personer att börja söka arbete
• Arbetsförmedlingen säkerställer att tider finns i den
omfattning som krävs.
Dag 91-180
Dag 1-90
0
1
2
3
4
5
Dag 181-365
6
7
8
9
10
11
12 månader
Flöden till Arbetsförmedlingen från
Försäkringskassan
Enligt Försäkringskassans bedömning
Under 2008 från
oktober
beräknas 6000
personer i ett
flöde om ca
2000 per månad
2008
Under 2009
beräknas 40
000 i ett flöde
om 3000-4000
per månad
2010 och 2011
beräknas
jämförbara med
2009
2009
2010 och 2011
Viktigt att tänka på
• Personer som kommer till Arbetsförmedlingen är
medicinskt färdigutredda
• Försäkringskassan har bedömt att
arbetsförmåga finns
• Arbetsförmedlingen matchar till jobb
Matchning
• för att hitta jobbet
• för att väcka nya tankar och vägleda
• för att visa på lösningar
• ackvirering av platser
• hjälp med CV och ansökningshandlingar
• använd alla servicevägar – Internet, Kundtjänst, lokalt
arbetsförmedlingskontor
• stöd att kontakta arbetsgivare
• stöd inför intervjuer
Hur kan vi anpassa matchningen till den här målgruppen?
Arbetslöshetskasseregler
• Reglerat i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen
§19.1
• Ersättning får lämnas till personer som har beviljats
tjänstledigt utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå,
vare sig till sitt tidigare arbete eller annat arbete hos sin
arbetsgivare, under förutsättning att alla
rehabiliteringsåtgärder har vidtagits som åligger
arbetsgivaren och Försäkringskassan.
• Intyg från arbetsgivare kan erfordras
Download