Arvoden till statliga tjänstemän som utsetts till ledamöter

advertisement
Datum
2009-12-09
Arvoden till statliga tjänstemän som utsetts till ledamöter ersättare i
samordningsförbundens styrelser
Enligt 11§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har ledamöter
och ersättare i ett samordningsförbunds styrelse rätt att av förbundet erhålla arvode för det arbete
som är förenat med uppdraget samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds
av uppdraget. Arvoden och ersättningar till förbundens ledamöter ska betalas av
samordningsförbundet. Alla i styrelsen, såväl politiker som anställda i Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, har rätt till arvode.
Principer för vilka belopp och när ersättning ska utbetalas ska vara reglerade i förbundsordningen
(enligt 11§ p 17 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) och kan
därmed vara olika i förbunden. Det är alltså ”ägarna” och inte styrelsen, som ska finna formerna
för ersättning till ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser.
Det har tidigare varit otydligt att uppdraget som styrelseledamot och ersättare i ett
samordningsförbunds styrelse har fått utföras under arbetstid. Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har därför fattat formella beslut i frågan. Försäkringskassan i ”Riktlinjer om
anställdas medverkan i externa uppdrag och arvoden för uppdrag som ledamot eller ersättare i
statliga nämnder, styrelser och samordningsförbund m.m.” (2009:8) och Arbetsförmedlingen i
GD-beslut.
I några samordningsförbund har man i förbundsordningen beslutat att arvode inte ska utgå till
tjänstemän som utsetts till ledamöter och ersättare. Denna skrivning är enligt Nationella rådet
felaktig – rätten att uppbära ersättning för uppdraget är lagreglerad. I dessa fall bör
förbundsordningarna ändras och beslutas av respektive ägarpart.
Nationella rådet
Henrietta Stein
Chef Avdelningen Rehabilitering till arbete
Arbetsförmedlingen
Ulrika Persson
Verksamhetsområdeschef Sjukförmåner
Försäkringskassan
Åsa Börjesson
Avdelningschef
Socialstyrelsen
Per-Arne Andersson
Direktör/Avdelningschef
Sveriges Kommuner och Landsting
Download