Möte Västmanlands forskningsfond 2017-02

advertisement
Styrelsemöte Västmanlands forskningsfond mot cancer 170207
Närvarande: Staffan Eriksson, Maria Eckerrot, Margareta Randén, Cecilia Nilsson
Föregående protokoll:
Föregående protokoll godkännes.
Ekonomi:
Aktuellt saldo: Fonder: 1571741 kr. Kapitalkonto 55028 kr
Senaste uttag/insättningar: 100000 kr från en fond gick till Maziar Nikbergs forskningsprojekt
Inkommit ca 7000 kr från ett dödsbo.
Svensk insamlingskontroll- beviljat förlängd giltighetstid tom 30 juni 2017
Redovisning ska lämnas in senast 31 maj 2017
Ansökningar:
Inga ansökningar har inkommit till dagens möte.
Reklam för fonden:
Maria tar kontakt med reporter på VLT och tipsar om att vi gärna ställer upp på intervju. Vill
samtidigt köpa annonsplats i VLT.
Cecilia ska återuppta kontakten med Västmanlandstidningen.
Övriga frågor:
Förslag att designa kondoleanskort som kan överlämnas vid begravning när man skänkt
pengar, kan ligga på hemsidan.
Ersättare till Firas. Planerad tjänstledighet 6 mån, slutar ev? Förslag att ersättas av forskande
kirurg.
Maria meddelar att hon önskar sluta i fonden. Inget förslag på ersättare från medicinkliniken.
Nästa möte:
3 maj kl 16.00
Vid anteckningarna
Cecilia Nilsson
Download