utlysning_externa_ansokningar_FKH_2014

advertisement
Utlysning
2014-01-30
Dnr: 2013/370.1.1
Anna Eskilsson
Fakulteten för konst och humaniora
Utlysning av strategiska medel för extern
forskningsfinansiering 2014
Fakultetsnämnden för konst och humaniora utlyser strategiska medel för
ansökningar om extern forskningsfinansiering. Ambitionen med utlysningen
är att öka extern forskningsfinansiering inom fakulteten. Sökande ska vara
tillsvidareanställd lektor eller anställd som forskarassistent/postdoktor inom
fakulteten. Stödets omfattning är maximalt 100 tkr/beviljad ansökan, vilket
motsvarar ersättning för ungefär en månads arbete.
Utformning av ansökan och beslut
Ansökan ska
- utformas enligt bifogad mall
- bifogas med sökandes CV
- vara [email protected] tillhanda senast den 28 februari 2014 i både pappers- och
elektronisk version.
Beredningsgång:
- Ansökningarna bereds av utbildningsledare Anna Eskilsson.
- Dekan fattar beslut om tilldelning senast i april 2014 och därefter ges besked till
sökande om utfallet.
Kriterium för prioritering av ansökningar:
- I beslutsförslaget kommer hänsyn tas till vilka ansökningar som bedöms mest
konkurrenskraftiga i extern konkurrens.
Beviljade medel avser förbrukning under 2014. Beviljade medel utbetalas
under 2014, men kan användas för att förbereda ansökningar både för 2014 och
2015. En förutsättning för att medel ska utbetalas är att en redovisning av hur
medlen har använts (en avstämning gentemot ansökan) inkommer senast 2014-12-15
till [email protected]
1 (1)
Download