Fakulteten för skogsvetenskap

advertisement
Skogsriket Västerbotten
SKOGSRIKET
VÄSTERBOTTEN
Fakulteten
för
skogsvetenskap
vid Sveriges lantbruksuniversitet
575
600
100
Personer är
anställda vid
fakulteten.
Studenter vid
fakulteten.
Antal forskarstuderande.
Fakulteten för skogsvetenskap utbildar jägmästare och skogsmästare. Jägmästarprogrammet
är femårigt och ges till största delen i Umeå. Skogsmästarprogrammet ges i Skinnskatteberg.
Världsledande forskning
Inget annat svenskt universitet
bedriver skogsforskning och -utbildning
på samma nivå. Även på det internationella planet har fakulteten en unik
ställning med överlägset flest vetenskapliga publikationer inom ämnet
”forestry” enligt Web of Science.
Fakulteten för skogsvetenskap har
funnits i Umeå sedan slutet av 1970talet, men rötterna sträcker sig långt
bakåt i tiden.
Idag bedriver fakulteten framgångsrik
forskning och utbildning i hela Sverige.
Unika skogsdata
Sedan 1923 har Sveriges skogar
inventerats regelbundet och data
samlats in genom Riksskogstaxeringen. Syftet med taxeringen är
att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Denna
inventering utförs av SLU på
regeringens uppdrag.
Läs mer på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats
slu.se
Försöksverksamhet
Fakulteten för skogsvetenskap har en
stabil grund av fältförsök att stå på. Det
finns över 1 600 långliggande fältförsök att hämta data från. Mer än 1 000
vetenskapliga artiklar bygger på dessa
data och uppåt 100 avhandlingar.
Visste du att?
Det första långligande fältförsöket
anlades 1902 utanför Lycksele. Det ger
fortfarande värdefull information om
exempelvis årlig tillväxt.
Ledande inom
experimentell växtforskning
Umeå Plant Science Centre, UPSC, är
ett samarbete mellan fakulteten för
skogsvetenskap och forskare vid Umeå
universitet. Centret är norra Europas
främsta miljöer för experimentell
växtforskning. Forskare vid UPSC har
nyligen i världens största genprojekt
kartlagt arvsmassan hos gran – Sveriges ekonomiskt viktigaste växt.
Visste du att?
Granens arvsmassa är sju gånger
större än människans.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards