PM med förslag till beslut

advertisement
2017-03-27
HUMANISTISKA FAKULTETEN
PM med förslag till beslut
Datum:
2017-04-10
Dnr:
V 2017/377
Mottagare:
Humanistiska fakultetsstyrelsen
Handläggare:
Eva Englund
Utvärdering av strategiska satsningar
Humanistiska fakultetsstyrelsen har under 2014 och 2016 fattat beslut om strategiska satsningar
inom områdena digital humaniora, medicinsk humaniora och miljöhumaniora (grön humaniora).
Sammanställning av beslut rörande de strategiska satsningarna
Medicinsk humaniora
• Beslut om stöd: HFS 2014-05-08
• Organisationsmodell: nätverk
• Organisatorisk placering: Institutionen för lingvistik, filosofi och vetenskapsteori
• 600 000 kronor per år under perioden 2015-2017
• Utvärdering: efter 2,5 år dvs. 2017-07-01
Centrum för digital humaniora
• Beslut om stöd: HFS 2014-05-08
• Beslut om stöd+ inrättande: HFS 2014-09-25
• Organisationsmodell: centrumbildning
• Organisatorisk placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
• 1 000 000 kronor per år under perioden 2015-2017
• Verksamhetstid: 2015-2017 med möjlighet till tre års förlängning
• Utvärdering av extern bedömare 2017
Miljöhumaniora (grön humaniora)
• Beslut om stöd: HFS 2015-05-07
• Organisationsmodell: nätverk
• Organisatorisk placering: Institutionen för historiska studier
• 600 000 kronor per år under perioden 1 september 2015- 31 augusti 2018
• Utvärdering: efter 2,5 år dvs. 2018-02-28
Dessutom beslutade fakultetsstyrelsen 2016-10-20 i Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning
2017 om en utökning av resurserna till ovanstående satsningar med dels en gemensam administrativ
Humanistiska fakulteten
Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.hum.gu.se
1 (2)
resurs, dels med en postdoktor inom digital humaniora motsvarande en årskostnad på 1 750 000
kronor.
Den 2016-12-20 beslutade prodekan Mats Andrén att lärosal 360 skulle byggas om för att anpassas
som lokal åt digital humaniora till en summa av 380 000 kronor (165 000 kronor belastar fakulteten i
form av avskrivningar under en tioårsperiod, resterande summa kommer att belasta fakulteten via
hyreskostnader).
*
För att öka förutsättningarna för att fakultetsstyrelsen ska kunna fatta ett väl avvägt beslut om
framtida strategiska satsningar är det lämpligt att de pågående satsningarna utvärderas samtidigt
och koordinerat. En samlad utvärdering kräver dock att satsningarna fortgår även under år 2018.
Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta
att en samlad extern utvärdering av digital humaniora, medicinsk humaniora och miljöhumaniora ska
göras under våren 2018
att utvärderingen skall se på möjligheter till samverkan mellan områdena liksom med andra
forskningsgrupperingar inom fakulteten
att dekanus beslutar om utvärderare samt detaljerade utvärderingsdirektiv
att fakultetsnivån avsätter medel för utvärderingen
att principbeslut om fortsatt verksamhet eller avvecklande fattas under senvåren 2018
att beslut om medel för eventuell fortsatt verksamhet fattas i samband med beslut om
verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning 2019
att avsätta medel så att verksamheten i centrumbildningen och nätverken kan pågå under hela 2018.
2 (2)
Download