Faststalld strategisk plan FKH 141215

advertisement
Dnr:
2013/39-2.2.4
Strategisk plan för
fakulteten för konst och humaniora
2015–2020
Beslutat av
Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora
Gäller från
2015-01-01
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
Innehåll
Inledning
1. Kompetensförsörjning
2. Utmanande utbildningar
3. Framstående forskning
4. Samhällelig drivkraft
5. Globala värden
6. Ledning och verksamhetsstöd
3
5
5
6
6
7
7
2 (7)
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
»Linnéuniversitetet –
en kreativ och internationell kunskapsmiljö
som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.«
Strategisk plan för
fakulteten för konst och humaniora
2015–2020
Inledning
Målsättningen till år 2020 är att fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet ska
vara ett framstående centrum i norra Europa för forskning, utbildning och samverkan inom
konst och humaniora. Arbetet påbörjades när fakulteten bildades 2013 och vi tar nu ytterligare
steg mot att förverkliga målsättningen.
Fakulteten strävar mot att skapa en bättre balans och ett intensivare utbyte mellan områden
med stark forskning och attraktiva, utmanande utbildningar. Fakulteten har framgångsrika
forskningsmiljöer, men dessa är ibland inom områden som inte är direkt knutna till
utbildningarna. På motsvarande sätt har flera av våra mest attraktiva utbildningar en mindre
forskningsanknytning. För att vara en komplett akademisk miljö och hålla hög kvalitet i
verksamheten krävs båda delar och en förmåga till utvecklad kvalitetsdrivande samverkan
med det omgivande samhället. En komplett akademisk miljö utgör en attraktiv arbetsplats
som kan förbättra fakultetens möjligheter att internationellt och nationellt rekrytera lärare som
är framstående som forskare eller konstnärliga utövare. Vid fakulteten bedrivs flera
konstnärliga utbildningar. En satsning på att skapa större kunskap om och förståelse för dessa
verksamheter samt att utveckla kompletta akademiska miljöer inom de konstnärliga ämnena
också genom att utnyttja närheten till fakultetens övriga delar, bör därför prioriteras. För att
ge förutsättningar att utveckla kompletta akademiska miljöer är det viktigt att erbjuda
utbildning på forskarnivå av hög kvalitet inom flera ämnen.
Fakultetens strategiska plan är utgångspunkten för verksamhetsplanering och budget inom
fakulteten, vilket påverkar arbetet för alla medarbetare. Utgångspunkten för arbetet med
strategin var en framtidsdiskussion som fördes i fakultetsstyrelsen under sammanträdena i
mars och maj 2014. Det mynnade ut i behovet av en reviderad plan för 2015–2020 i linje med
universitetets strategi som tar avstamp i de risker och möjligheter som föreligger för
verksamhetens måluppfyllelse under den närmaste femårsperioden. Den strategiska planen
har arbetats fram genom diskussioner i fakultetens prefektråd, utbildningsråd, forskningsråd
och konstnärliga råd. Vidare har fakultetens representanter inom hållbar utveckling, lika
villkor, internationalisering och samverkan fört fram synpunkter inom sina respektive
områden liksom forskningsrådgivare för konst och humaniora vid Grants and Innovation
Office. Därefter har prefekterna vid fakultetens institutioner diskuterat den reviderade
strategin med sina medarbetare innan den fastställts av fakultetsstyrelsen. Bland de mål som
3 (7)
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
har identifierats har en rangordning gjorts och några mål prioriterats med högst risk och
konsekvens för verksamheten om de inte uppnås. Dessa mål markeras med fet stil.
Upplägget av fakultetens strategi utgår från universitetets Linnéuniversitetet–en resa in i
framtiden: Strategi 2015–2020 med fyra prioriterade områden: utmanande utbildningar,
framstående forskning, samhällelig drivkraft och globala värden. Endast genom samspel
mellan dessa områden kan verksamheten utvecklas till gagn för studenter, lärare och övriga
samhällsmedborgare. Fakultetens strategi inleds med kompetensförsörjning och avslutas med
ledning och verksamhetsstöd, vilka utvecklar ramar för verksamheten och lägger en grund för
att den ska kunna utvecklas kreativt och effektivt.
Peter Aronsson
Dekan vid fakulteten för konst och humaniora
4 (7)
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
1.
Kompetensförsörjning
Fakulteten behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjning för att kunna rekrytera och
behålla lärare med hög konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig och i vissa fall
professionsbaserad kompetens. Inom flera av fakultetens områden råder brist på disputerade
lärare, medan konkurrensen om forskare och lärare är hög internationellt och nationellt. De tre
översta målsättningarna har högst prioritet. Fakulteten måste därför
1. satsa på offensivare insatser för att främja rekrytering, särskilt internationell
rekrytering
2. förtydliga meritvägarna, särskilt de pedagogiska, konstnärliga och
samverkansorienterade meritvägarna, i enlighet med LNU:s program för
befordringsgångar
3. systematiskt ta hänsyn till globala värden (internationalisering, hållbar utveckling och
lika villkor) vid anställning, meritering, lönesättning och befordran
4. satsa på snabbare hantering vid rekrytering och befordran med bibehållen kvalitet
2.
Utmanande utbildningar
Utbildningar som antar samhällsutmaningar och utmanar studenter vidgar deras kompetenser
och förändrar omvärldsförståelsen. Genom utmanande utbildningar kan fakulteten för konst
och humaniora bidra till goda förändringsprocesser för studenten och samhället. Fakulteten
har ett brett utbud av utbildningar inom program och fristående kurser, som distansrespektive campusförlagd utbildning. Denna mångfald behöver värnas, men samtidigt måste
kvalitet i utbildningarna utgöra ledstjärnan för fakultetens arbete, liksom den ekonomiska
bärkraften. Forskningen och forskningsanknytningen av utbildningarna kräver disputerade
lärare eller lärare med beprövad konstnärlig erfarenhet, men andelen disputerade lärare är
inom vissa utbildningar alltför låg. Det kommer att krävas att resurser inom
utbildningsutbudet omfördelas för att främja kvalitet och attraktivitet.
Studenternas omdöme om sin utbildning på samtliga nivåer måste fångas upp av olika
värderingar från kursnivå till programnivå och mer generella alumnundersökningar. Studenter
som upplever diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling måste tas på största
allvar. Utvärderingarna av utbildningarna behöver systematiskt bearbetas och följas upp för
att främja kvaliteten och attraktiviteten i utbildningarna. Av stor vikt är goda omdömen i
externa granskningar av utbildning på alla nivåer, som bidrar till fakultetens strategiska
kvalitetsarbete. Av nedanstående mål är de fem första målen överordnade:
1. kvalitetssäkra utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
2. förstärka utbildningarnas forskningsanknytning
3. utveckla förmågan att bygga utbildningar över ämnes-, institutions- och
fakultetsgränser
4. utveckla forskarutbildningens roll i att skapa kompletta akademiska miljöer, samt öka
externfinansiering inom forskarutbildningen
5. öka andelen utbildning på avancerad nivå
6. förbättra prestationsgraden och examensfrekvensen inom hela utbildningsutbudet
5 (7)
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
7. öka söktrycket, särskilt till utbildningar på avancerad nivå och rekrytera fler inresande
studenter
8. stödja pedagogisk utveckling
9. förtydliga utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden och främja ett entreprenöriellt
förhållningssätt i utbildningarna
10. utveckla utbildningarnas förhållande till samhällsutmaningar
11. förbättra förutsättningarna för flexibelt lärande
12. etablera universitetsgemensamma och fakultetsövergripande bildningskurser inom
programutbildningar
3. Framstående forskning
Utmanande utbildningar förutsätter välintegrerad konstnärlig och vetenskaplig forskning av
hög kvalitet. Fakulteten behöver stimulera och stödja nationellt och internationellt
framstående forskning, samt stärka den forskning som stödjer professionsutbildningarna,
särskilt lärarutbildningen. Inom fakulteten finns flera forskningsmiljöer som bör växa genom
ökat samarbete. Fakulteten stödjer utbildningarnas forskningsanknytning samt
forskningssamverkan med det omgivande samhället.
Fakulteten vill arbeta mer aktivt med forskningsbudgeten och möjligheterna till strategisk
fördelning av forskningsmedel, samt en effektivare användning av forskningsmedel. Som ett
led i det arbetet är det viktigt att utveckla system för att följa upp resultaten av fördelningen
och identifiera framgångsrika arbetssätt med forskningsfinansiering. Forskningsmedlen
kommer fortsatt att fördelas genom individuella bedömningar av konstnärlig och vetenskaplig
kvalitet i syfte att öka de externa forskningsanslagen, men det är också viktigt för fakulteten
att finna fler former för att skapa livskraftiga forskningsmiljöer. Fakultetens mål (varav de tre
första målen överordnade) i detta arbete är att:
1. finna goda former för att öka forskningens roll i att bygga utmanande utbildningar och
kompletta akademiska miljöer
2. öka externfinansieringen av forskningen både från traditionella och nya källor som
Familjen Kamprads stiftelse och EU:s ramprogram Horizon 2020
3. främja högt värderad publicering och offentliggörande (konstnärlig forskning)
4. öka andelen disputerade lärare bland annat genom internationell rekrytering
5. förstärka och etablera tvärvetenskapliga forskarmiljöer
6. utveckla och stödja konstnärlig forskning
7. öka andelen post doc tjänster
8. använda Lnuc som kraft för strategisk utveckling
4. Samhällelig drivkraft
Linnéuniversitetet betonar sin roll för att utveckla samhällelig drivkraft (samverkan) och
universitets betydelse för regionen. Fakulteten vill gå i spetsen för att utveckla en modell som
premierar samverkan och nyttiggörande och samtidigt synliggör och utvecklar relevansen av
samverkan. Målet är att utveckla konst och humanioras samhälleliga värden på sätt som är
kvalitetsdrivande för universitets forskning och utbildning. Traditionella bildningsvärden,
6 (7)
Beslutat av: Fakultetsstyrelsen för fakulteten för
konst och humaniora
Beslutsdatum: 2014-12-15
Dnr: VS 2013/39-2.2.4
samhällelig problemlösning och ekonomiska värden kan då skapas i högre grad. Det första
målet formulerar den överordnade strategin som ska stärkas. Fakulteten ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tydliggöra och förnya formerna för värden och nyttiggörande av konst och humaniora
bedriva utbildning och forskning i samverkan med aktörer i det omgivande samhället
se till att uppdrag inom samhällelig drivkraft är meriterande vid rekrytering och befordran
erbjuda fler attraktiva uppdragsutbildningar
utveckla programutbildningarnas alumnverksamhet
fördjupa samarbetet med universitetets övriga enheter för att nå målen
5. Globala värden
Fakultetens ämnen uttrycker, gestaltar och besvarar väsentliga frågor om vad det innebär att
vara människa. Inom denna fakultet bör därför globala värden, såsom internationalisering,
lika villkor och hållbar utveckling, vara en självklar del av all verksamhet. Fakulteten kan
särskilt bidra med normkritiska reflektioner inom området globala värden. Särskilda
fokusområden för satsningar bör väljas varje år och koordineras med universitetets centrala
funktioner inom dessa områden. Målsättningen är att:
1.
2.
3.
4.
erbjuda och utöka internationellt utbyte i utbildning och forskning
främja internationalisering på hemmaplan
bredda rekryteringen av studenter och anställda
verka för att hållbar utveckling och lika villkor genomsyrar fler utbildningar
6. Ledning och verksamhetsstöd
Det finns många utmaningar när det gäller att skapa ett flexibelt, effektivt och högkvalitativt
verksamhetsstöd. Kollegialt engagemang, beredning och beslutsprocesser behöver fortsätta att
utvecklas för att skapa tydlighet och trygghet i fakultetens arbete. Här spelar en förbättrad
intern och extern kommunikation en nyckelroll i detta arbete. De två översta punkterna har
högst prioritet och målsättningarna är att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
förbättra kommunikationen internt och externt
ta tillvara och stödja kollegiala initiativ och forum
systematiskt främja och utveckla kompetenser för ledarskap
förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten
utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten
öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten
7 (7)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards