SPP Aktiefond Stabil - Hållbarhetsprofilen

advertisement
2016-09-15
SPP Aktiefond Stabil
Väljer in
Väljer bort
SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden
fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher och regioner. Fonden investerar normalt i
cirka 50-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning.
Påverkar
Fonden förvaltas enligt Storebrands standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att
investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption,
allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), produktion av tobak och bolag
med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer är än 5 procent kommer från
produktion/distribution från: fossila bränslen, vapen/ krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora
fossilreserver.
Storebrand har arbetat med hållbara investeringar sedan 1995 och har åtta hållbarhetsanalytiker som arbetar med att
analysera bolag utifrån hållbarhetskriterier, helt integrerat med kapitalförvaltningen. Vår standard för hållbara investeringar
tillämpas på alla koncernens placeringar.
Vi har skrivit under UN PRI – FNs principer för hållbara investeringar.
Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån
Miljö, sociala och
affärsetiska
aspekter
• Företag som systematiskt och proaktivt hanterar miljörisker som är knutna till företagets verksamhet. Företag som
prioriterar att minska sin miljöpåverkan
• Företag som kontinuerligt och proaktivt arbetar med mänskliga rättigheter. De ska verka för god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor. De ska arbeta mot alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering av anställning
• Företag som tar avstånd från korruption och har god affärsetik samt bolagsstyrning
• Företag som positionerar sig väl mot ändrade konsumtionsmönster i riktning mot hållbarhet
Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i
Kränkningar av
internationella
normer
Fonden exkluderar bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inom:
• Allvarlig miljö- och klimatskada
• Mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt
• Korruption och ekonomisk kriminalitet
• Är involverade i annan oacceptabel verksamhet
Normer som vi följer är framförallt; FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO-konventioner, FN
Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och internationella miljökonventioner.
Produkter och/eller
länder
• Vi investerar inte i företag som medverkar till produktion av landminor, kluster- och kärnvapen samt produktion av tobak
• Vi gör en löpande analys av högriskbranscher såsom exempelvis olja, gas, textil, kemi, läkemedel, gruvdrift, kemi, elkraft
och identifierar de bolag som är sämst på riskhantering inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. De bolag som
kommer ut sämst i analyserna väljer fonden att inte investera i. Exempelvis har vi valt bort företag som i huvudsak sysslar
med kolkraft, oljesand eller palmoljeplantager
• Fonden följer Storebrands utökade standard inom hållbara investeringar och avstår även från att investera i bolag vars
omsättning till mer är än 5 procent kommer från produktion/distribution av: fossila bränslen, vapen/ krigsmateriel, tobak,
alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver
Påverkar — Fonden påverkar företag genom
• Vi använder vår position som ägare till att påverka företagen till förbättringar
• Genom löpande dialog och möten med företagen, per telefon, e-post eller personliga möten
• Dialog med några hundra företag per år
• Deltar på ett stort antal bolagstämmor per år
• Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i UNPRI för att få större
påverkanskraft
Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom
Resurser och
• Daglig intern kontroll
rutiner
• 8 heltidsanställda hållbarhetsanalytiker integrerade i kapitalförvaltningen som innehar en mycket bred ämnesbakgrund
• ESG data köps in från externa källor såsom Sustainalytics, Trucost, TI etc
• Positioneringsanalys och hållbarhetsrating tas fram internt med vår unika analysmodell
• En urvalskommitté där chefen för hållbarhetsanalys ingår som säkerställer att fonden lever upp till uppsatta mål inom
hållbarhetsområdet
• Storebrands investeringsuniversum består av nära 3 500 företag. Dessa övervakas kontinuerligt genom en skräddarsydd
sökmotor som söker på mer än 120 000 webbsidor efter bolagsnamn och tematiska sökord för att fånga upp nyhetsartiklar
med uppgifter om brott mot något av våra kriterier
• Exkludering till följd av korruption, mänskliga rättigheter och allvarlig miljöskada beslutas av Storebrands investeringsråd.
Investeringsrådet består av sex representanter från koncernledningen som träffas kvartalsvis. Informationen om ärendet
presenteras anonymt för att beslutet inte ska påverkas av vad man känner till om bolaget
Kontroller
• Innehav publiceras på spp.se med månatlig uppdatering
• Antalet företag som uteslutits publiceras kvartalsvis. Företag som inkluderas publiceras också.
• Kunder med specifika frågor kring ett företag eller en händelse kan få information om det genom att kontakta oss
• Resultatet av vårt påverkansarbete publiceras på spp.se med årlig uppdatering
• Kontrolleras av extern revisor med viss regelbundenhet
Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns att lesa på www.sppfonder.se och i vår årsberättelse.
Kontakta gärna kundtjänst på telefon 08-614 24 50 eller via e-post [email protected] om du har frågor.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska
kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande
text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat
informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen
följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards