Simplicity Indien - Hållbarhetsprofilen

2016-05-13
Simplicity Indien
Väljer in
Väljer bort
Simplicity Indien är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Indien. Investeringar sker enligt
en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, med
målsättning att över tid skapa en hög riskjusterad avkastning.
Påverkar
Enligt Simplicity är ett hållbart agerande en förutsättning för långsiktig framgång. Simplicity anser att hållbarhets- och
bolagsstyrningsrisker kan utgöra finansiella risker och anser sig därför ha ett ansvar att agera i hållbarhets- och
bolagsstyrningsfrågor för sina andelsägares räkning.
Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i
Produkter och/eller
länder
Tillverkning eller utveckling av inhumana vapen såsom
o klustervapen
o kärnvapen
o kemiska och biologiska vapen
o landminor
Påverkar — Fonden påverkar företag genom
Om ett innehav visat sig bryta mot internationella normer vad gäller miljö, mänskliga rättigheter eller korruption inleds en
dialog med ledande befattningshavare för bolaget i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. Simplicity fokuserar sitt
inflytande på bolag där vi har en större ägarandel för att med större möjlighet kunna påverka företaget.
Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom
Resurser och
*För att kunna inkluderas i Simplicitys fonder måste ett bolag först blivit godkänd i en hållbarhetsscreening utförd av tredje
rutiner
part (Global Ethical Standards, GES).
*GES rapporterar även om kontroversiella händelser för att upptäcka om något av våra innehav behöver kontaktas och
påverkas i en mer hållbar riktning.
Kontroller
*Fondförvaltningen kontrollerar att GES screening på fondens universum uppdateras årligen samt att bolag inte uteslutits i
screeningen före investering.
*Fondförvaltningen kontrollerar att GES screening på innehav uppdateras varje kvartal samt att fondens innehav inte
uteslutits.
*Riskfunktionen kontrollerar kvartalsvis att rutiner för hållbarhetsarbetet efterföljs och fungerar.
*Simplicity publicerar fullständig innehavslista varje halv- och helår.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska
kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande
text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat
informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen
följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.