BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
PLACERINGSFOND UB EUROPA REIT
ISIN-kod: FI0008807318 (tillväxtandel), FI0008807326 (avkastningsandel)
Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab som ingår i finska United Bankers -koncernen.
M ål
och placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i aktier i europeiska
börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. Fonden har som mål att
erbjuda likvida placeringar placeraren en likvid möjlighet att göra
placeringar i europeiska fastigheter med en väl avvägd risknivå.Särskild vikt fästs vid bolagens dividendbetalningsförmåga när placeringsobjekten väljs. En betydande del av placeringarna görs i bolag
med s.k. REIT-status (Real Estate Investment Trust). Placeringarna i
REIT-bolag med höga dividender ger fonden en möjlighet att uppnå
en jämnare avkastning med lägre risk jämfört med den allmänna
R isk -
kursutvecklingen i börsnoterade fastighetsbolag. Eftersom fondens
mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna
marknadsutvecklingen har fonden inget jämförelseindex.
Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för
placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av
fem år.
Teckning och inlösen kan göras varje bankdag.
och avkastningsprofil
1
2
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
3
4
5
6
7
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren. Om fonden har lanserats för mindre än fem år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används
andra objektiva utvärderingsgrunder.
Fondens nuvarande kategori är 6. Den lägsta kategorin (1) innebär
ändå inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte möjligt att förutspå
den kommande utvecklingen av fondens risk-avkastningsprofil och
kategori utgående från historiska uppgifter om fondens kategori.
Avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. Fonden kan också
placera i värdepapper i annan valuta än euro och placeringarna är
då förknippade med valutarisk. Beakta också följande riskfaktorer
som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i
sin helhet ingår i riskindikatorn:
Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller
emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med
de avtalade villkoren.
Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i
penningvärdet eller politiska händelser.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet.
UB F ondbolag AB • A lexandersgatan 21 A, 00100 H elsingfors , F inland • FO- nummer 2118101-5
PLACERINGSFOND UB EUROPA REIT
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
A vgifter
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella
avkastning.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift (%)
1%
Uttagsavgift (%)
1%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras
(insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift (%)
0,6 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad provision (%)
Ingen
Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan variera från år till år.
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om
detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.
De årliga avgifterna inkluderar förvaltnings- och förvaringsprovisioner. De årliga avgifterna inkluderar inte prestationsbaserade avgifter eller transaktionskostnader som fonden betalat.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det officiella
fondprospektet.
T idigare
utveckling
Startdatum 10.5.2004.
50,00 %
40,00 %
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar.
Vid beräkning av avkastningen har den årliga förvaltningsprovisionen beaktats; provisioner för teckning och inlösen samt skatter beaktas däremot inte.
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
-10,00 %
Tidigare utveckling för andelsvärdet har beräknats i EUR. Basvaluta
är EUR.
-20,00 %
-30,00 %
-40,00 %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26,33 % 36,40 % -21,21 % -35,65 % 40,18 % 18,59 % -13,88 % 21,27 % 6,63 % 20,35 %
P raktisk
information
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Helsingors filial och portföljförvaltare är UB Real Asset Management Ab.
Fondstadgarna, basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.unitedbankers.fi/rahastot eller på UB Fondbolagens kontor. Fondandelens värde finns tillgängligt på internetadres-
sen www.unitedbankers.fi samt hos UB Fondbolag Ab.
Skattelagstiftningen i fondens hemland kan påverka investerarens
personliga skattesituation. UB Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
Fondens gällande stadgar har fastställts 28.12.2011 i Finland. UB Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland.
Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 27.1.2015.
UB F ondbolag AB • A lexandersgatan 21 A, 00100 H elsingfors , F inland • FO- nummer 2118101-5