2015-11-11
Allra Strategi Ränta A
Väljer in
Väljer bort
Påverkar
Allra Strategi Ränta placerar kapitalet globalt. Fonden investerar en del av sina tillgångar i obligationer utgivna av företag och
stater med hög kreditvärdighet (”investment grade”) där risken för betalningsinställelse generellt är mycket låg. För att ge en
högre förväntad avkastning placerar dock fonden en del av sina tillgångar i obligationer utgivna av företag med lägre bedömd
kreditvärdighet (”high yield”). Fondens mål är att uppnå en attraktiv totalavkastning (kapitaltillväxt och inkomst) för dess
investerare genom investeringar i en portfölj av obligationer och andra värdepapper med fast eller rörlig ränta. Dessa
räntebärande värdepapper ges främst ut av företag, medan placeringar i värdepapper utgivna av stater, myndigheter,
överstatliga organisationer och andra räntebärande värdepapper också är möjliga. För en begränsad del av fondens
nettotillgångar är andra typer av räntebärande värdepapper och till viss del aktier och aktierelaterade instrument också
berättigade investeringar. Målsättningen är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en positiv och konkurrenskraftig
avkastning.
Allras fonder tar ansvar för var dina pensionspengar placeras. Fonderna har en väl fungerande investeringsprocess och ett
långsiktigt perspektiv på hållbarhetsfrågor. Det filter som ingår i investeringsprocessen bör gynna andelsägarna genom att
framhäva de risker som långsiktigt kan få väldigt stora effekter på avkastningen. Det har på senare tid publicerats flera
studier som visar att ett så kallat ESG-filter långsiktigt får en positiv effekt på avkastningen.
Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i
Kränkningar av
internationella
normer
Fonden placerar inte i bolag som bryter mot internationellt vedertagna normer. Vi använder oss av en internationellt
väletablerad metodik. Metodiken utgår från en grundlig analys samt betygsättning av tusentals bolag över hela världen. Varje
bolag utvärderas utifrån tio uppförandekoder sett till miljö, social förhållanden och mänskliga rättigheter. Dessa
uppförandekoder har tagits fram av Förenta Nationerna och är principer för företagens agerande när det gäller mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Initiativet heter Global Compact och bildades 1999.
Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom
Resurser och
Fondens investeringar följer de principer som fastslagits av bolaget. Bolagets förvaltare får inte investera i bolag som är
rutiner
rödflaggade. Dessutom måste portföljen som helhet nå upp till en viss standard. Det fungerar som filter vid nya köp.
Halvårsvis sker en granskning av portföljerna för att säkerställa att inget innehav har försämrat sitt betyg till rödflagg.
Rödflaggade bolag stoppas för handel i execution-systemet. Execution-systemet ger hållbarhetsdata till fondförvaltarna.
Förvaltarna kommer även i kontakt med hållbarhet löpande genom träffar med dedikerade ESG-analytiker och även direkt
med företagen.
Kontroller
Riskhanteringsfunktionen inom Allra Asset Management kontrollerar löpande att de av styrelsen fastställda policyerna följs.
Därutöver kontrollerar interna och externa revisorer med viss regelbundenhet att verksamheten bedrivs som angivet och
enligt gällande regelverk. Fondernas fullständiga innehavslista publiceras i halvårs- och helårsrapporten.
För ytterligare information kontakta: Allra Sverige AB KUNDTJÄNST: 08-535 25 400, alla vardagar kl 09.00-17.00
ADRESS: Sveavägen 24-26 4tr, 111 57 Stockholm
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska
kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande
text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat
informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen
följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.