Andra AP-fonden utvecklar strategin för gröna obligationer

KAPITEL I AP2:S INTEGRERING AV HÅLLBARHET
INBLICK
Andra AP-fonden utvecklar
strategin för gröna obligationer
Andra AP-fonden har under 2016 allokerat en procent av den totala strategiska portföljen till gröna obligationer och
därmed blev tillgångsslaget en del av den övergripande investeringsstrategin. Fonden tog i och med detta ett nytt strategiskt grepp om hållbarhetsinvesteringar och ytterligare steg för att implementera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen.
Andra AP-fonden beslutade under året att allokera en procent
– Andelen gröna obligationer i den aktiva obligationsportföl-
av fondens totala portfölj till gröna obligationer och utvärdera
jen har ökat markant de senaste åren, och vi ser nu att mark-
denna allokering mot Barclays/MSCI Green Bond Index. Detta
naden nått sådan mognadsgrad och storlek att den kan ses
är ett strategiskt viktigt ställningstagande som bidrar till att
som en egen separat investeringsstrategi och tillgångsklass.
ytterligare stärka fondens arbete med hållbarhetsfrågor.
Därför bryter vi ut fondens gröna obligationsinnehav för att
Utöver detta har fonden också investeringar i gröna samt
förvalta dessa som en dedikerad investeringsstrategi. Detta är
sociala obligationer som förvaltas i fondens befintliga obliga-
en strategiskt ansats och ett sätt för fonden att på ett tydligt
tionsportfölj. Fonden har idag totalt 4,9 mdkr investerat i
sätt kombinera god avkastning med att allokera resurser till
gröna obligationer.
den globala hållbarhetsutmaningen, säger Lars Lindblom, portföljförvaltare för räntor på Andra AP-fonden.
Därför bryter vi ut fondens
gröna obligationsinnehav
för att förvalta dessa som
en dedikerad investeringsstrategi.
Gröna obligationer är ett samlingsnamn för obligationer som
emitteras i syfte att finansiera miljörelaterade investeringar.
Andra AP-fondens ränteförvaltning har lång erfarenhet av hållbara investeringar. När fonden 2008 gjorde sin första investering i gröna obligationer var fonden en av de första i världen
att investera i detta tillgångsslag.
44
Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2016
Lars Lindblom fortsätter:
– Vi är en aktör som placerar på den globala obligationsmarknaden. Vi gör ingen skillnad på avkastningskrav för gröna
obligationer, dock tar vi hellre en grön obligation framför en
annan likvärdig. Investerare måste fortsätta att driva agendan
för klimatomställning framåt genom att integrera ESG-kriterier
i sina förvaltningar och allokera kapital till klimatförbättrande
initiativ och projekt.