KRAVSPECIFIKATION
1. Beskrivning av verksamheten
Första AP-fonden
Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.
Fonden förvaltar 240 miljarder kronor (30 juni 2013) i en portfölj bestående av noterade
aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och
det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.
Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare
ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.
I fondens uppdrag ligger att investera så att största möjliga nytta för pensionssystemet
uppnås. Det innebär att fondens ska sträva efter en hög långsiktig avkastning samtidigt som
risken för dagens och morgondagens pensioner ska vara låg.
De senaste tio åren har fondens avkastning efter kostnader varit 7,0 procent, vilket
överträffar målet om 5,5 procents avkastning.
Första AP-fondens organisation består av fem oberoende placeringsenheter, fyra enheter för
affärsstöd och riskkontroll samt enheterna för HR, kommunikation och ägarstyrning samt
regel-efterlevnad (compliance).
En helhetssyn genomsyrar förvaltningen: Fonden har en bred verksamhet inom många
investeringsområden där fokus ligger på att skapa rätt sammansättning av tillgångarna.
Fonden arbetar med en självständig investeringsanalys och söker fundamentala värden, där
en sammanvägning görs av förväntade framtida vinster och risk.
De interna placeringsenheterna ansvarar för den övergripande fördelningen (allokeringen)
av fondkapitalet samt för förvaltning av den globala obligationsportföljen, svenska och
utländska aktier samt valutaexponering. För övriga tillgångar, främst aktier i
tillväxtmarknader, aktier i småbolag och för onoterade värdepapper, anlitar fonden externa
förvaltare.
Ansvarig för respektive placeringsenhet rapporterar direkt till CIO, Chief Investment Officer.
Affärsstöd och riskkontrollsfunktionerna hanteras till övervägande del internt eftersom
dessa funktioner är centrala i fondens förvaltning.
2. Verksamhetens uppdrag och mål inom Ränte- och valutaenheten
Ränte- och valutaenheten inom Första AP-fonden ansvarar för förvaltningen av fondens
räntebärande portfölj samt för fondens valutaexponering.
Storleken på fondens räntebärande portfölj uppgår till ca 80 mdr kr placerade i både
nominella obligationer och realränteobligationer - såväl i Sverige som i utlandet.
Obligationsemittenterna kan vara såväl stater som företag med varierande kreditvärdighet
(rating).
Förvaltningen och analysen av den räntebärande portföljen sker utifrån en helhetsansats
vars syfte är att identifiera och kvantifiera olika riskfaktorer inom portföljen och utifrån detta
skapa en balanserad portfölj. I detta arbete ingår att vara väl förtrogen med hur såväl olika
konjunkturella, strukturella som politiska faktorer påverkar de finansiella marknaderna på
medellång sikt. Mycket centralt är att bedriva verksamheten så kostnadseffektiv som
möjligt.
I hanteringen av fondens valutaexponering ingår även att analysera valutamarknaden, förstå
dess dynamik och se till att fonden har önskad valutaexponering utifrån enhetens valutasyn
och fondens övergripande strategi. Valutaswapbokens storlek uppgår till ca 90 mdr kr.
3. Rollen Ränte- och valutachef Första AP-fonden
Ansvarsområde och arbetsuppgifter
Enheten består av fem personer där arbetet är starkt teambaserat. Fokus ligger på att
analysera portföljens olika riskfaktorer och riskpremier i syfte att på bästa sätt skapa önskad
riskprofil utifrån enhetens olika marknadsbedömningar. Detta innebär att allokering av
kapital och risk mellan olika delmarknader och segment är överordnat värdepappersvalet.
För att kunna göra detta skall du:
•
•
•
•
•
•
•
•
Identifiera och analysera övergripande faktorer som kan påverka såväl ränte- som
valutautvecklingen på olika marknader på medellång sikt.
Bevaka den ekonomiska och politiska utvecklingen i Sverige och utlandet.
Besluta om såväl strategiska som taktiska förändringar i både ränte- och
valutaportföljen.
Ansvara för att såväl analysmetoder som analysverktyg utvecklas inom gruppen.
Identifiera nya placeringsområden.
Bidra till fondens olika strategiska överväganden.
Ansvara över utvecklingen av förvaltningsprocessen inom enheten.
Ansvara för att informationsutbudet upprätthålls inom gruppen och mellan berörda
enheter.
4. Beskrivning av ledarskapet och kompetenser
Krav på ledaregenskaper
Din roll är att som lagledare stimulera och leda teamet, och som du även är en aktiv del i.
Gemensamt skall ni i gruppen sträva efter att uppnå enhetens olika mål. I detta arbete är det
viktigt att ha gott omdöme och stor ödmjukhet. Det är viktigt att se till att den kompetens
som finns inom enheten tas tillvara så att enheten kan bidra till att utveckla fondens
kapitalförvaltning i sin helhet.
Erfarenhet och utbildning
Vi söker därför en person med djup och bred kompetens inom det analytiska grundarbetet
som är en förutsättning för en god kapitalförvaltning. Du har en gedigen erfarenhet av
ekonomisk analys med inriktning på macro, portföljteori, kapitalförvaltning och har en bred
samhällsekonomisk kompetens.
Personliga egenskaper och kompetenser
Du är prestigelös, har lätt att samarbeta med andra människor samt känner stort
engagemang och ansvar att lösa olika problem som kan uppstå på vägen.
Vi förutsätter att du:
-
har stark egen drivkraft,
är engagerad,
är professionell,
är lojal
har väl utvecklade ledaregenskaper
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Första AP-fonden med Lager & Partners AB. Ansvarig
rekryterare är Niclas Näslund, Lager & Partners AB som kan nås på telefonnummer 0706240912 eller via mejl [email protected] dit du också skickar din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 24 januari 2014. Välkommen med din ansökan!