Månadsrapport

advertisement
AKTIA LIKVIDA+
MÅNADSRAPPORT 06/2017
Aktiefonder
Räntefonder
Blandfonder
Alternativa fonder
Utvecklade marknader
Lång ränta
Tillväxtmarknader
Kort ränta
Portföljförvaltarens kommentarer
Uppgifter om fonden
Utvecklingen i juni
Inte heller i juni stördes investerarna av någon större dramatik på marknaderna och nya politiska
orosmoln dök inte heller upp. Förväntningarna för den ekonomiska tillväxten skrevs klart upp på
bred front i juni och det blev allt klarare att en normalisering av den stimulerande penningpolitiken
som centralbankerna har bedrivit redan länge, så småningom kommer upp på agendan. USA:s
centralbank har redan höjt styrräntorna två gånger i år och även börjat dra ner på stödköpen.
Europeiska centralbanken har ändrat sin liturgi och säger nu att riskerna är i balans och talar inte
längre om lägre räntor.
De längre penningmarknadsräntorna sjönk något (3 mån euribor+/- 0 räntepunkter till -0,33 %, 12
mån euribor -3 räntepunkter till -0,16 %). Däremot steg de kortaste statslåneräntorna.
Euriborräntorna var fortfarande negativa för alla ränteperioder. Kreditriskpremierna sjönk igen
något. Euron fortsatte att förstärkas gentemot US-dollarn och stängde på 1,1426.
Inflationsförväntningarna för euroområdet sjönk till 1,3 %.
Fondens månadsavkastning var negativ, -0,05 % (jämförelseindexet -0,03 %).
393,60
M. Westerlund, J. Sandström
BofA Merrill Lynch 3 month Euro-LIBOR
14.1.1996
Fondens storlek (mEUR)
Portföljförvaltare
Jämförelseindex
Grundad
Morningstar
Risk-avkastningsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Aktia Likvida+ är en korträntefond som huvudsakligen placerar i statliga, kommun- och
företagsränteinstrument emitterade i euro.
Åtgärder i fondens portfölj
Fonden köpte inhemska bank- och företagscertifikat samt masskuldebrev emitterade av inhemska
företag och utländska banker, företag och stater, och sålde masskuldebrev emitterade av utländska
företag. Fonden sålde valutaterminer i syfte att skydda sig mot valutakursrisk.
Fondandelens värdeutveckling
0,30
Utsikter för den närmaste framtiden
För närvarande är den ekonomiska tillväxten god i Europa, medan den i USA håller på att sakta in.
Inflationen väntas så småningom tillta. ECB anser att de faktorer som har dämpat inflationen de
senaste tiderna, är av tillfällig karaktär. ECB väntas småningom vägleda närmare om minskade
stödköp. Konkreta räntehöjningar väntas dock inte ännu inom den nära framtiden. Av USA:s
centralbank väntar sig marknaderna under år 2017 en tredje räntehöjning och prissätter knappa 10
procents sannolikhet för en fjärde räntehöjning. Ifall inflationen fortsätter på en alltför låg nivå kan
räntehöjningarna dock förskjutas framåt, då FED inte heller vill öka volatiliteten på
masskuldebrevsmarknaderna.
Fonden avser att i första hand köpa kommun- och företagscertifikat. Fortsatt låga räntor kombinerat
med det svaga utbudet på investeringsobjekt försvagar fondens kommande avkastning.
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
01/96
01/99
01/02
01/05
01/08
De största emitentterna
Portugal
Skandinaviska Enskilda
Swedbank
Italy
Danske Bank A/S
Svenska Handelsbanken Ab
Den Norske Bank
Barclays Bank Plc
Oma Säästöpankki
Royal Bank Of Scotland Group P
5,7 %
4,9 %
4,7 %
3,9 %
3,1 %
2,4 %
2,2 %
2,0 %
1,7 %
1,5 %
Ränteplaceringar enligt bransch
1 mån
3 mån
6 mån
Från årets början
1 år
3 år p.a.
5 år p.a.
Från start p.a.
01/14
Fond
-0,0 %
+0,1 %
+0,3 %
+0,3 %
+0,6 %
+0,5 %
+1,0 %
+2,2 %
Index
-0,0 %
-0,1 %
-0,2 %
-0,2 %
-0,3 %
-0,1 %
+0,1 %
+2,3 %
0,2 %
0,2 %
0,89
0,9 %
0,0 %
0,25
-0,3 %
Volatilitet
Tracking Error
Modifierad duration
Running yield
51 462 €
Avkastning
Kapital
Finanssektor
Företag
47%
39%
25 731 €
2 573 €
6 433 €
20 €
50 €
12 865 €
100 €
200 €
Månatligt fondsparande
Placeringarnas geografiska fördelning
48%
18%
13%
NR
D
C
CC
CCC
BB
BBB
A
AA
B
3%
1%
AAA
400 €
Hur stor skulle fondplaceringen vara om man hade börjat fondspara (20€ - 400€ / mån) för 10 år
sedan. Fondens förvaltnings- och förvarsprovisioner har beaktats i siffrorna men inte eventuella
inlösnings- och transaktionsprovisioner.
Fördelning enligt kreditklassificering
18%
01/17
Månatligt fondsparande: 10 år
13%
Stater, kommuner och
offentliga samfund
01/11
Aktia Fondbolag Ab • PB 695 • 00101 Helsingfors • Tfn 010 247 6843 • fax 010 247 6849 • FO-nummer 0672513-3 • www.aktia.fi
Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för
direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för
framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka.
Download