Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
US Dollar Bond
en delfond av Schroder International Selection Fund SICAV
Klass B1 ackumulerad USD (LU0133718816)
Denna fond administreras av Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., som ingår i Schroders-koncernen.
Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål
Målet med fonden är att den ska ge kapitaltillväxt och inkomst.
Placeringsinriktning
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer
att investeras i obligationer utfärdade i US-dollar av stater, statliga
organ och företag över hela världen. Obligationerna kan inbegripa
tillgångsbaserade värdepapper och bolånebaserade värdepapper.
Fonden ger investerarna tillgång till världens största obligationsmarknad. Den har möjlighet att investera i hela spektrumet av högt
värderade amerikanska obligationssektorer och kan även investera
i obligationer med lägre värdering samt obligationer som inte är
baserade på US-dollar. Vår investeringsmetod har utformats med
målet att maximera kapitaltillväxten och inkomsten över tid och
samtidigt tillämpa den disciplinerade riskkontroll som krävs för att
erhålla konsekventa resultat.
Fonden kan även komma att investera i andra finansiella instrument och inneha kontantdepositioner. Derivat kan komma att
användas för att uppnå investeringsmålet och minska riskerna,
eller för att uppnå en effektivare fondförvaltning. Fonden kan
komma att använda sig av hävstångsinstrument samt ta korta
positioner.
Index
Denna andelsklassen förvaltas med hänvisning till Barclays Capital
US Aggregate Bond Index. Förvaltaren gör investeringar efter eget
omdöme och är inte begränsad till att investera i enlighet med
sammansättningen av detta index.
Handelsfrekvens
Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden handlar
dagligen.
Utdelningshantering
Den här andelsklassen ackumulerar intäkterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att dess
värde avspeglas i priset på andelsklassen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risker
Lägre avkastning
1
2
Högre risker
Högre avkastning
3
4
5
6
7
Risk-/avkastningsindikator
Riskklassen har beräknats med hjälp av historiska resultatuppgifter
och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
Det finns ingen garanti för att fondens riskklass inte förändras över
tiden.
Att en fond ingår i den lägsta riskklassen innebär inte att investeringen är riskfri.
Fonden tillhör den här kategorin eftersom den har som mål att ge
avkastning och samtidigt begränsa kursvolatiliteten.
Andra särskilda risker
Motpartsrisk/derivat: Om en motpart i ett finansiellt derivatkontrakt
inte uppfyller sina skyldigheter kan kontraktets orealiserade vinst
och marknadsexponeringen gå förlorade.
Kreditrisk/tillgångsbaserade värdepapper/bolånebaserade värdepapper: Bolånebaserade eller tillgångsbaserade värdepapper
kanske inte får tillbaka hela beloppet som underliggande låntagare
är skyldiga dem.
Kreditrisk/skuldförbindelser: Det finns en risk för att utfärdaren av
värdepappren eventuellt inte kan fullgöra sitt åtagande att betala
ränta och kapitalbelopp enligt överenskommelse. Detta påverkar
värdepapprens kreditbetyg.
Kreditrisk/ej investeringsvärdig: Värdepapper som inte anses som
investeringsvärdiga ger i allmänhet en högre avkastning än högre
värderade värdepapper, men utsätts samtidigt för större marknads- och kreditrisker, samt större risk för inställda betalningar.
Finansiella tekniker/resultat av derivat: Det finns inga garantier att
ett finansiellt derivatkontrakt uppnår det avsedda resultatet även
om kontraktets villkor till fullo uppfylls.
Operativ risk/tredjemän: Fondens verksamhet är beroende av
tredjeman, och den kan drabbas av störningar eller förluster om
dessa skulle drabbas av ekonomiska problem.
Schroder International Selection Fund SICAV US Dollar Bond
Avgifter
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
ingen
Inlösenavgift
ingen
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och
i en del fall kan investerare betala ett lägre belopp.
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift
Investerare kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från sina finansiella rådgivare. Sifferuppgiften om årliga avgifter
grundas på föregående års utgifter för det år som slutade December 2013 och kan uppvisa variationer från år till år.
2,24%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
ingen
Mer information om avgifterna finns i avsnitt 3 i fondprospektet.
Tidigare resultat
%
¢ B1 ackumulerad USD (LU0133718816)
¢ Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning om
framtida resultat och det är inte säkert att de
upprepas. Värdet på investeringarna kan både
öka och minska och det är inte säkert att
investerare får tillbaka det investerade beloppet.
10
5
Diagrammet visar resultatet i Amerikansk dollar
sedan de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare
resultat.
0
-5
Fonden lanserades den 15 December 1997.
-10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3,7
1,2
1,9
4,4
3,7
7,0
4,1
5,4
4,9
-3,6
4,3
2,4
4,3
7,0
5,2
5,9
6,5
7,8
4,2
-2,0
Praktisk information
Förvaringsinstitut: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om
fonden, inklusive prospekt, den senaste årsrapporten och eventuell
följande halvårsrapport och de senaste fondandelspriserna från
fondens förvaltningsbolag på adress 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxemburg, samt på www.schroders.lu/kid. Dokumenten finns tillgängliga på bulgariska, engelska, franska, tyska,
grekiska, ungerska, italienska, polska, portugisiska och spanska
och kan erhållas kostnadsfritt.
Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i
Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation i
egenskap av investerare.
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondföretagets prospekt.
Paraplyfond: Fonden utgör en del av en paraplyfond, vars namn
återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska
rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda
investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade
enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.
Byten: Med vissa förbehåll kan du begära att få placera din
investering i en annan aktiekategori inom fonden eller i någon
annan Schroder-fond. Mer information finns i prospektet.
Ordlista: Du hittar förklaringar till en del av de termer som förekommer i det här dokumentet på www.schroders.lu/kid/glossary.
Ansvarsskyldighet: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 Februari 2014.