Balansrapport Ackjan Pulkan 2016

advertisement
Ackjan – Pulkan samfällighetsförening
Bilaga nr 4
Balansrapport för 2016
TILLGÅNGAR
Ing balans
Bank 8420-2,643 005 301-4 Drift
372 266:60
-
51 279:44 *)
320 987:16
Bank 8420-2,104 143 508-0 Fond
579 990:74
+
135 130:00
715 120:74
Bank 8420-2,903 860 328-9 Fond
8 001:75
+
0:00
8 001:75
Periodens förändring
SUMMA TILLGÅNGAR
960 259:09
+
83 850:56
*) resultatet har ej beaktat de bokslutsdisposioner som bl a berör posten
värme/varmvatten. ( Se bilaga nr 1 resultat av verksamhetens drift )
Utg balans
1 044 109:65
SKULDER
SUMMA SKULDER
:00
:00
:00
Under året har avsättningar/inbetalningar till fonden skett med 316 800 kr inkl ränta.
Investeringar som belastat fonden uppgår till 181 670 kr
Investeringar inom delsamfälligheten Ackjan har skett med 93 652 kr omfattande ”nya
träd längst Berghemsvägen mm samt strategi utredning för fastställande av
ledningsstatus m m
Investeringar inom delsamfälligheten Pulkan har skett med 88 018 kr omfattande
färdigställande av belysning inom park och gata samt strategi utredning för
fastställande av ledningsstatus m m
Fonden resultat under året under året och efter gjorda investeringar = + 135 130 kr
Det sammantagna ekonomiska resultatet för föreningens verksamhet under
år 2016 blir = + 83 851 kr kr
Download