Planeringsdirektiv och planeringsförutsättningar

Kommunkontoret
Magnus Bengtsson
2012-08-30
Dnr KS-0028/2012
Kommunstyrelsen
Planeringsdirektiv och planeringsförutsättningar inför budget
2013 med plan för 2014 och 2015
Beslutsunderlag
Den politiska ledningens planeringsdirektiv inför budget 2013
Kommunkontorets skrivelse den 30 augusti 2012
Sammanfattning
Planeringsdirektiven lägger grunden för budgetarbetet och därmed för nämndernas
beredning av budgetförslag. De omfattar översiktlig beskrivning av kommunens
förutsättningar såsom bostadsbyggande, befolkningsutveckling och ekonomiska
förutsättningar. De innehåller riktlinjer för verksamheten utifrån politiska
prioriteringar.
Nämnderna behandlar förslag till budget på sina sammanträden i oktober.
Kommunstyrelsen bereder sedan budgetförslaget den 29 oktober och den 26
november 2012 behandlar fullmäktige budget 2013 med plan 2014-2015.
Förslag till beslut
1. Planeringsdirektiv och planeringsförutsättningar inför budget 2013 med
plan 2014-2015 fastställs.
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • [email protected] • www.sundbyberg.se
1 (1)