Svar på interpellation - Vems är felet nu? Ställd

Socialdemokraternas kansli
2014-04-24
Kommunfullmäktige
Svar på interpellation - Vems är felet nu? Ställd till grundskoleoch gymnasienämndens ordförande av Morgan Lindqvist (M)
Tack för interpellationen. Här följer svar på de frågor interpellanten ställer:
1. Jag delar tidigare ordförandes åsikter.
Det ena utesluter dock inte det andra. Klara och tydliga lokalpolitiska beslut
och en rättvis fördelning av resurser behövs för att goda resultat ska kunna
levereras, vilket Marika Lindgren Åsbrink (S) har visat vid sin tid som
ordförande.
Sedan frågan ställdes 2011 till Marika Lindgren Åsbrink har mycket hänt.
Tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete ser vi nu ett positivt trendbrott i
många av våra resultat.
Betygsresultaten för årskurs 9 är på väg uppåt, det sammanvägda resultaten i
SKL granskning av Sveriges skolkommuner hamnar vi på plats 2013 på plats
228 mot 2012 års plats på 275. Andelen behöriga lärare har under tre år i rad
ökat. Våra resultat i de nationella proven är bra, speciellt i engelska och
matematik där vi utmärker oss genom att ha klart bättre resultat än det
nationella genomsnittet. Sammantaget visar siffrorna att arbetet går i rätt
riktning. Med det sagt så ska självklart förbättringsarbetet fortsätta. Vi är
inte nöjda, vi kommer fortsätta prioritera skolan 2015-2018.
2. Uppdrag enligt skollagen Barnens och elevernas lärande och personliga
utveckling
3§ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå
längre i sin kunskapsutveckling.
Ett tufft uppdrag att ge varje enskild elev de bästa förutsättningar för att
klara sina mål i skolan. För att kunna ge dem det är det viktigt att fortsätta
utreda hur våra barn på bästa sätt kan inhämta sin kunskap. Vi kan därför
aldrig frångå att utreda varje barns grundförutsättningar såsom
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • [email protected] • www.sundbyberg.se
1 (2)
Socialdemokraternas kansli
2014-04-24
socioekonomisk bakgrund och elevers totala år i skolan. Vi måste skyndsamt
sätt in tidiga resurser för elever som inte förväntas nå målen lika viktigt är
det att ge överpresterande elever utmaningar i sina studier så att det
fortsättare att utvecklas.
Jag vidhåller min företrädares syn på lärarens roll för elevernas inhämtning
av kunskap och att de lärare vi har gör ett fantastiskt arbete. Vi behöver
ständigt utveckla inlärningsmetoder. Duktiga lärare med lärarexamen ska
genomsyra våra skolor och vi måste se till att de får mer tid med eleverna
och mindre administration. Vi måste se till att göra Sundbyberg till en
attraktiv arbetsgivare för lärare.
Kajsa Adenbäck (S)
Ordförande, grundskole- och gymnasienämnden
2 (2)