MIP-0003-S Anmälan om ytterligare namn för biocidprodukt

MIP-0003-S
Anmälan om ytterligare namn
för biocidprodukt
Information om produkten
Nr
Information
1
Produktnamn (ange fullständigt namn)
2
Önskat ytterligare namn
3
Bifoga

dokumentation som visar att produkten som ska sättas ut på marknaden under det ytterligare namnet i allt väsentligt är
likadan som den godkända produkten 2, dvs:

Registreringsnummer
1
innehåller samma verksamma ämne i samma halt som den godkända produkten
är framställd enligt samma metod som den godkända produkten
har samma funktion och egenskaper som den godkända produkten
uppfyller samma krav på säkerhet som den godkända produkten.
förslag till etikett på svenska, inklusive riskupplysningar och skyddsanvisningar samt övrig föreskriven märkningstext
och eventuella symboler (KIFS 2008:3).
Information om anmälaren 3
Fullständigt företagsnamn/namn
Org nr
Postadress
Telefonnr
Postnr och ort
Kontaktperson
Land
E-postadress
Registreringsbevis bifogas
Ja, bilaga nr:
Fax
Registreringsbevis måste skickas in för företag som inte är, eller har varit,
innehavare/permanent ombud eller anmälare av ytterligare namn för godkända produkter i
Sverige det senaste året. Registreringsbevis kan även komma att begäras av andra anledningar,
t.ex. om uppgifter har ändrats eller lång tid har förflutit sedan ett registreringsbevis senast
skickades in.
Underskrift
Ort och datum
Företag
Anmälarens underskrift
Namnförtydligande
Blanketten skickas till:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
/11/2016
Mall-id: MIP-0003-S, 7
4
Benämningen får inte leda till förväxling med ett annat bekämpningsmedel eller annars strida mot 4 kap. 4 § tredje stycket
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
2 Detta kan t.ex. vara ett dokument där innehavaren intygar att den godkända produkten i allt väsentligt är likadan som den produkt som
sätts ut under det ytterligare namnet.
3 Den som kommer att ansvara för att produkten släpps ut på marknaden i Sverige under det föreslagna ytterligare namnet.
4 Blanketten ska undertecknas av en person som har rätt att företräda företaget. Dokumentation som styrker rätten att underteckna kan
komma att begäras.
1
Kemikalieinspektionen
Postadress
Besök
Faktureringsadress
Telefon & fax
Internet
Org nr
Box 2
172 13 Sundbyberg
Esplanaden 3A,
Sundbyberg
FE 124
838 80 Hackås
Telefon 08-519 41 100
Fax 08-735 76 98
www.kemi.se
[email protected]
202100-3880