Brevmall med KemI-papper på första sidan, svensk och engelsk

Diarienummer
2004-03-22
Bekämpningsmedel
Astrid Mårtenson
 08-519 41 276
790-465-04
Anders Tullander
Svenska svampodlarföreningen
Box 208
314 04 Landeryd
e-post: [email protected]
Bekämpning i svampodling
I samband med att Kemikalieinspektionen godkänner en produkt fastställs även
inom vilket användningsområde produkten får användas. I vissa fall har
inspektionen valt att godkänna produkter för enskilda grödor, men om ansökan
gäller ett flertal grödor kan det bli ohanterligt att rada upp dem alla och ett mer
generellt användningsområde är mer praktiskt. Inspektionen har ingen
förteckning över vilka grödor som ryms inom ett visst begrepp, utan det lämnas
till användaren att bedöma vad som ryms inom t ex trädgårdskulturer/
trädgårdsväxter.
Dimilin 25 WP, med användningsområdet ”mot fluglarver i djurstallar,
gödsel/kompoststackar, gödselbassänger och mulltoaletter”, får inte användas på
kompost i svampodling. Produkten är endast tillåten att använda i situationer där
det inte förekommer någon produktion av ätliga grödor, vilket gör att man kan
bortse från risken att resthalter uppstår i grödan.
DU-DIM 48 SC, med användningsområdet ”mot flug- och mygglarver i odlingar
av champinjoner”, får enbart användas vid champinjonodling. Vid odling av
andra svampar än just champinjoner får produkten inte användas.
Kemikalieinspektionen förhandsgranskar enbart bekämpningsmedel och inte
behandlat substrat. Det gör att jag inte känner till att det skulle finns några
restriktioner i samband med import, men hör för säkerhets skull med
Jordbruksverket.
Inom EU pågår ett arbete med att utvärdera samtliga verksamma ämnen som
finns i bekämpningsmedel, men fortfarande beslutar varje enskilt medlemsland
vilka produkter som får säljas och användas inom respektive land. Det gör att
svampodlare här i Sverige enbart får nyttja produkter som godkänts av
Kemikalieinspektionen för användning i svampodling.
Om en produkt finns godkänd i ett annat medlemsland men inte i Sverige, måste
Kemikalieinspektionen få in en ansökan om godkännande för produkten innan det
Postadress
Postal address
Box 2
S-172 13 Sundbyberg
Besöksadress
Office address
Esplanaden 3 A
[email protected]
Telefon
Telephone
Nat 08 519 411 00
Int 468 519 411 00
Telefax
Postgiro
Nat 08 735 76 98
Int 468 735 76 98
4465054-7
2 (2)
är aktuellt att utvärdera produkten. Kemikalieinspektionen tar aldrig initiativ till
att utvärdera och eventuellt godkänna produkter utan att det existerar en ansökan.
Kemikalieinspektionens motsvarighet i Danmark är Miljöstyrelsen (www.mst.dk,
där det går bra att söka efter deras ” Oversigt over godkendte
bekæmpelsesmidler”), i Norge Landbrukstilsynet (www.landbrukstilsynet.no), i
Tyskland Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(www.bvl.bund.de/pflanzenschutz) i Nederländerna CTB (www.ctbwageningen.nl) och i Polen Biuro do spraw substancji i preparatow chemicznych
(www.chemikalia.mz.gov.pl).
Vad jag vet är det bara Danmark och Nederländerna som har sökbara databaser
över godkända bekämpningsmedel på sina hemsidor.
Klorin marknadsförs inte som ett bekämpningsmedel och har därför inte
förhandsgranskats av Kemikalieinspektionen. I miljöbalkens 14 kap 17§ står
”Andra kemiska produkter eller biotekniska organismer än sådana som har
godkänts eller omfattas av undantag eller dispens enligt 13-16 §§ för att släppas
ut på marknaden och användas som kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
får användas för bekämpning endast om det är uppenbart att användningen inte
medför risker för människors hälsa eller miljön.” Det gör att det endast är lagligt
att använda en icke godkänd produkt i bekämpande syfte om det uppenbart inte
medför några risker för hälsa eller miljö.
För produkter som inte marknadsförs som bekämpningsmedel hänvisar jag till
svaret på föregående fråga. Sedan den 26:e juli 2003 (Kemikalieinspektionens
föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer 2002:2,
14 kap 3§ punkt 3) måste alla desinfektionsmedel som marknadsförs för
växtskyddsändamål förhandsgranskas och godkännas av Kemikalieinspektionen.
Än har inspektionen inte fått in några ansökningar om godkännanden för
desinfektionsmedel avsedda att använda som växtskyddsmedel. Det gör att det
för närvarande inte finns några sådana produkter i Kemikalieinspektionens
databas, men på sikt ska även denna typ av produkter gå att hitta i där.
Med vänlig hälsning
Astrid Mårtenson