trädgården - Jönköpings kommun

Att lägga ut högar med trädgårdsavfall på allmän mark
betraktas som nedskräpning och är förbjudet enligt miljöbalken.
Kommunens mark får inte användas som avstjälpningsplats,
vare sig i centrala områden eller i någon mindre ort!
Stjälper man trädgårdsavfall i diken och bäckar kan avfallet
orsaka fördämningar som stoppar upp vattenflödet. Avfallet är
naringsrikt och kan leda till övergödning. Trädgårdsavfallet
sprider också arter som ställer till problem på den nya platsen.
Jättelokan är exempel på en art som spridits på detta sätt.
Trädgårdsavfallet innehåller mycket näring som man kan få
nytta av om man komposterar det. Den som inte kan eller vill
kompostera själv kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall
till någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps
storkompost.
Kontakt
Vill du veta mer? Miljö- och hälsoskyddskontoret
når du på tfn 036-10 50 00, e-post miljo@
jonkoping.se eller besök vår webbplats
www.jonkoping.se
Där finns foldrar bl.a. om trädgårdsavfall, kemikalier och farligt avfall.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping
tfn 036-10 50 00
www.jonkoping.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 2015. Layout och foto: Christina Lindqvist
Trädgårdsavfall
Sommar i
trädgården
– med färre kemikalier
Det är härligt med vår i trädgården!
Humlor och fjärilar vaknar och små vårblommor tittar upp.
Men vad är det där... ogräs!? Och bladlöss! Ja, inte bara det
vi vill ha i trädgården vaknar, utan också en del ovälkommet i
både djur- och växtväg.
Det är lätt att lockas att gå en genväg och spruta med bekämpningsmedel för att få bort det oönskade. Reklamen talar
också om för oss hur smidigt allt fungerar om man bara köper
just den här produkten. Vad vi kanske inte alltid tänker på är
att det som är giftigt för insekter och växter också är giftigt för
oss själva och för miljön.
Om du undviker att bespruta fruktträd och buskar kan du
vara säker på att slippa giftrester i frukt och bär och bjuda på
trädgårdens skörd med gott samvete!
Bekämpning av ogräs och ohyra
Du kan ha en giftfri trädgård om du vill. Det finns en mängd
knep och tips. Här kommer några:
•Så tätt så får inte ogräset svängrum.
•Rensa ofta så att inte ogräset hinner etablera sig.
•Marktäck mellan växterna
med gräsklipp, tång eller liknande så hålls ogräset borta
och samtidigt tillförs näring.
•Samodla! Vissa växter skyddar
varandra och placeras med
fördel tillsammans. Information om detta hittar du bl.a.
på www.runabergsfroer.se
•Såpalösning och nyckelpigor
kan fungera mot bladlöss.
•Fiberduk skyddar mot insektsangrepp.
På http://ograsradgivaren.slu.se
Akta humlan! Om du
kan man få tips på hur olika arter besprutar fruktblommor finns
kan behandlas.
en risk att du även tar ihjäl de
pollinerande insekterna. Då
får du sämre skörd.
Om du ändå använder kemiska bekämpningsmedel
•Köp bara klass 3-medel som är godkända av Kemikalieinspektionen.
•Förvara produkterna oåtkomliga för
barn. Ett barn kan få upp en barnskyddande förslutning.
•Läs på förpackningen hur produkten
ska hanteras.
•Använd så låg dos som möjligt och vid
så få tillfällen som möjligt.
•Spruta i lugnt väder, gärna svalt och
inte i direkt solsken.
•Välj produkter som påverkar miljö och
hälsa så lite som möjligt, även för t.ex.
mossbekämpning, fasadrengöring eller oljning av terrassen.
Vattenbaserade produkter är generellt ett bättre alternativ.
Använd miljömärkta produkter, t.ex. Bra miljöval eller Svanen, när det finns.
•Försök köpa hem precis den mängd som behövs. Åk till
sortergården med eventuella bekämpningsmedelsrester. Alla
rester av kemikalier är farligt avfall.
Många bäckar små...
Tänk på att om varje hushåll använder små mängder bekämpningsmedel så blir det stora mängder totalt i Sverige!
Bekämpningsmedel är långt ifrån ofarliga och man bör tänka
sig för hur man använder och förvarar dem för att värna om den
egna hälsan och miljön. Människor, mark och vatten påverkas,
så för att få en renare miljö och ett mer hållbart samhälle måste
vi alla hjälpas åt.
Genom dina val av produkter, ditt sätt att använda dem och
hur du hanterar dem som avfall kan du påverka hur mycket
bekämpningsmedel som till slut hamnar i naturen.