Svar på interpellation - Psykisk ohälsa

Socialdemokraternas kansli
2015-10-07
Kommunfullmäktige
Svar på interpellation - Psykisk ohälsa, sjukskrivningar och
jämställdhet bland våra anställda. Ställd till kommunstyrelsens
ordförande av Erica Lejonroos (M)
Det är en angelägen fråga som Erika Lejonroos lyfter i interpellationen – på riksnivå
syns en tydlig trend där sjukskrivningarna, framförallt på grund av stress och
psykisk ohälsa, ökat under en längre period. Enligt Försäkringskassan är ökningen
bland kvinnor i psykiska sjukdomar större och 2014 hade 38 procent av de
långtidssjukskrivna kvinnorna en psykisk diagnos varav 22 procentenheter var
stressreaktion och ångestsyndrom. Det saknas idag entydiga eller enkla svar på
orsakerna till utveckling – men det är oroande och det är av stor vikt att öka
kunskaperna så att situationen kan förändras är självklart. För Sundbyberg stad
handlar det om att följa utvecklingen och säkerställa att vi tar del av aktuell
forskning och kompetens inom området.
Frågorna:

Sundbyberg stad registrerar inte orsaken till sjukskrivningarna, om inte den
anställde själv väljer att ange det. Därför saknar staden statistik för den
psykiska ohälsan. Sjukfrånvaron för kvinnor var år 2014 5,46 och för män
3,85.

Antalet medarbetare för våra chefer varierar stort, från totalt fyra till 57
(exklusive visstids- och timanställda). På de enheter som har fler än 40
heltidsanställda medarbetare är samtliga chefer kvinnor. Samtliga är enheter
inom barn- och utbildningsförvaltningen samt äldreförvaltningen.

Sundbyberg stad arbetar på flera fronter för att främja hälsan bland våra
medarbetare.
o Stadens företagshälsovård är inriktad på hälsomanagement och
arbetar såväl förebyggande och hälsofrämjande. Alla medarbetare
har också tillgång till personalstöd dygnet runt genom Mertid. De
erbjuds vägledning och stöd i både arbetsrelaterade och personliga
frågor som psykosociala, juridiska eller ekonomiska frågor. Staden
står för kostnaden.
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • [email protected] • www.sundbyberg.se
1 (2)
Socialdemokraternas kansli
2015-10-07
o Genom Samverkansavtalet samt utvecklade rutiner arbetar vi för att
förebygga och hantera kränkande särbehandling och hot och våld.
o Sundbyberg stad har inlett ett aktivt arbete med anledning av
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, Organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) och kommer att vara väl förberedda när
den träder i kraft 31 mars 2016. Ett utmärkt verktyg för att förbättra
arbetsmiljön och förebygga psykisk ohälsa.
o Sundbyberg stad arbetar med ett chefsutvecklingsprogram som har
till uppgift att utveckla det personliga ledarskapet,
chefskompetensen i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen
och kommunikation som verktyg. Ledarforum möts stadens chefer
4 – 6 gånger per år för utbyte, inspiration och utveckling. Att stärka
och stödja våra ledare är ett avgörande verktyg för att minska den
arbetsrelaterade stressen och psykiska ohälsan.

Sundbybergs stad saknar övergripande hälsomål. Staden har hittills valt att
arbeta med medarbetarenkäten och sjukfrånvarostatistiken som främsta
redskap för att bevaka utvecklingen.

För att undvika konflikter och öka tydligheten i den politiska styrningen har
Sundbybergs stad under de senaste två åren systematiskt arbetat för att
utveckla stadens styrmodell, uppföljningsarbetet och tydliggöra processer
och funktioner. I det arbetet är det viktigt att vi från det politiska styret
arbetar tillsammans i konstruktiv anda och jag ser fram emot moderaternas
bidrag.
Jonas Nygren (S)
kommunstyrelsens ordförande
2 (2)