Sundbybergs stads mångfaldspolicy

Sundbybergs stads mångfaldspolicy1
Mångfald är en styrka och den ska användas för att nå stadens vision.
”Sundbyberg – där staden är som bäst
Både storstad och natur
Med plats för mänskliga möten”
Mångfald
Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter,
erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att
ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.
Sundbybergs stads mångfaldspolicy, som utgår från de mänskliga rättigheterna och
täcker in samtliga diskrimineringsgrunder, omfattar samtliga medborgare i
kommunen och anger hur staden ser på frågan på en övergripande nivå. Stadens
mångfald omfattar även de nationella minoriteterna.
Alla medborgare i Sundbybergs stad ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, ålder och/eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Mångfald – för en positiv samhällsutveckling
Den mångfald av människor som finns i Sundbyberg är berikande och ska tas
tillvara. För en positiv samhällsutveckling är staden beroende av att alla tar ett
gemensamt ansvar och bidrar på likvärdiga villkor och förutsättningar samt att detta
sker i en väl fungerande samverkan. På så sätt skapas delaktighet och inflytande.
Mångfald handlar också om jämlikhet.
Sundbybergs stad ska vara pådrivande i samhällsutvecklingen när det gäller
mångfald och möjliggöra att gränsöverskridande möten människor emellan kommer
till stånd genom miljöer och aktiviteter.
Sundbyberg – ett socialt hållbart samhälle
En hållbar utveckling förutsätter bl.a. ett socialt perspektiv. Mångfaldsaspekter ska
beaktas och sociala analyser ska vara en integrerad del i stadens samhällsplanering.
Sundbyberg ska vara ett socialt hållbart samhälle vilket bl.a. innebär att staden
värdesätter mångfald och tar tillvara Sundbybergs medborgares olikheter. Alla ska
känna sig behövda, respekterade och trygga. Staden motverkar alla former av
1
Antagen av kommunfullmäktige den XXX § X och gäller från och med den XXX till och med den
XXX
TELEFON
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36


Kavallerivägen 4, Rissne
212000-0175  www.sundbyberg.se
BESÖKSADRESS
ORG.NUMMER
diskriminering som arbetsgivare, myndighetsutövare och producent av
samhällsservice.
Alla stadens medborgare behövs för att Sundbyberg ska utvecklas på bästa sätt.
Arbetsgivare, myndighetsutövare och producent
Mångfaldspolicyn är ett styrande dokument för hur stadens arbete kring mångfald
ska bedrivas ur ett arbetsgivarperspektiv, som myndighetsutövare och producent av
samhällsservice. Även när staden upphandlar verksamhet ska stadens mångfaldspolicy gälla där så är möjligt.
Sundbybergs stad – där mångfald är en styrka
Sundbybergs stad är en kommun där

alla medborgare bidrar till stadens utveckling och mångfald

den styrka och kompetens som finns i mångfalden ska tas tillvara

alla människor är lika mycket värda och har rätt till goda förutsättningar i
livet

stadens verksamheter ska spegla mångfalden i samhället

ökad delaktighet skapas genom att den mångfald som finns tas tillvara

mångfaldsaspekter ska beaktas i all samhällsplanering

gränsöverskridande möten möjliggörs genom miljöer och aktiviteter

varje medarbetares kompetens och drivkraft ska tas tillvara
och som ska

vara pådrivande i samhällsutvecklingen för att förverkliga stadens vision
Strategier
Kommunstyrelsen ansvarar för att utarbeta och fatta beslut om strategier för att
konkretisera arbetet utifrån mångfaldspolicyn. Det handlar dels om en strategi för
staden som arbetsgivare och dels om en strategi för staden som helhet.
Mångfaldspolicyn omfattar även stadens helägda bolag och de strategier som
kommunstyrelsen utarbetar och fattar beslut om ska i tillämpliga delar även omfatta
de helägda bolagen.
Uppföljning
Arbetet utifrån mångfaldspolicyn ska redovisas i kommunfullmäktige. Uppföljning
sker bland annat i särskilt personalbokslut i årsredovisningen. Kommunstyrelsen
svarar för att utforma formerna för hur uppföljningen ska genomföras.