Rollen som internt sammanhållande

Befattningsbeskrivning
Kommundirektören (KD) är kommunens ledande tjänsteman och direkt
underställd kommunstyrelsen. Han ska rapportera till styrelsen samt på lämpligt
sätt hålla styrelsen informerad om sin verksamhet.
KD ska biträda kommunstyrelsen i både visions- och målstyrningsarbetet och
när så är motiverat själv initiera och ge underlag för diskussion av mål- och
utvecklingsfrågor på kommunstyrelsenivå.
KD ansvarar för att leda, samordna och utveckla förvaltningarna och dess ledare
i arbetet med att uppfylla de övergripande målen, såsom de utformats av
beslutande organ.
KD ska internt verka för att skapa en effektiv organisation med ett tydligt
resultatfokus, ett professionellt servicetänkande och ett externt långsiktigt
förhållningssätt gentemot kommunens medborgare, övriga myndigheter,
organisationer och näringsliv. KD ska känna ett långtgående ansvar för
kommunens långsiktiga utveckling i allmänhet.
KD ansvarar för beredning, uppföljning och hantering i övrigt av de ärenden som
förekommer till behandling i kommunstyrelsens på ett sådant sätt att det
politiska beslutsfattandet underlättas.
KD skall tillse att kommunstyrelsen, dess utskott och beredningar tidigt får
information om verksamhetens utveckling inom kommunens förvaltningar och
bolag.
KD ska tillse att kommunens verksamhet bedrivs lag- och avtalsenligt.
KD ska verka för saklig och positiv kontakt med kommunens näringsliv och
andra myndigheter
KD ska värna om god och kontinuerlig kontakt med massmedia, i syfte att sprida
allsidig och positiv information om kommunen. Vikten av att lokala medier
gynnas i frågor där det lokala genomslaget är störst skall beaktas.
KD ska verka för saklig information med skälig kontinuitet till
kommuninnevånarna och hålla sig ingående underrättad om förhållandena och
utvecklingen i kommunen och andra frågor som är relevanta för kommunen.
Rollen som internt
sammanhållande
Chef över samtliga förvaltningschefer, innebärande beredningsansvar för
rekrytering och avveckling av sådan samt ansvar för lönesättning, utvecklings- och
lönedialogsamtal samt arbetsledning; KD är inte förvaltningschefens
överordnade vad gäller delegerad myndighetsutövning.
Samordningsansvarig för kommunens samtliga verksamheter. I det arbetet ingår att som
arbetsgivarrepresentant ha ett gott samarbete med kommunens fackliga organisationer
inom ramen för det lokala samverkansavtalet.
Föredragande i kommunstyrelsen i frågor som rör KD:s egna ansvarsområde
samt i de frågor i övrigt som kommunstyrelsens ordförande bestämmer.
Företräda kommunen i de sammanhang där det kan bedömas vara till särskild
nytta för kommunens verksamhet eller där det i annat fall med fog förväntas att
kommunen representeras av sin högste tjänsteman.
Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp där rollen är att hålla ihop
det samlade arbetet i tjänstemannaorganisationen, så att den överordnade
politiska ledningens intentioner får genomslag, och att synergier tillvaratas. Det
handlar om att få alla att se det gemensamma uppdraget och att vara en
drivande kraft i att skapa delaktighet och inflytande bland medarbetarna.
Det innebär också en roll där man som kommundirektör arbetar nära personal,
förtroendevalda och kommuninvånare. Kommundirektören måste dagligen
kunna växla mellan strategiska frågor och rent operativt arbete.
KRAVSPECIFIKATION
Erfarenhet
Rätt kandidat har en akademisk bakgrund.
Dokumenterat framgångsrik erfarenhet av att som chef verka i en komplex
Organisation med krav på förmåga att leda genom andra chefer.
Förståelse för rollfördelning och funktionssätt hos en politiskt styrd organisation.
Rätt person har därmed sannolikt egen erfarenhet av att arbeta i en kommun
eller annan offentlig förvaltning och dokumenterat framgångsrik erfarenhet av
verksamhetsutveckling.
God förmåga att visualisera gemensamma målbilder och att skapa vilja och
engagemang för en samordnad strävan mot överordnade mål.
Förståelse för och kunskap om ekonomistyrning i kommunal verksamhet.
Meriterande erfarenhet är kompletterande utbildning inom kommunikation,
ledarskap och organisationsutveckling.