Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2015-09-09
Ärende 2.1.1
Yrkande gällande Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt utsatta
situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner
Sverigedemokraterna tycker det är högst anmärkningvärt att det inte ingick i direktiven att utreda de
ekonomiska effekterna av åtgärder riktade mot grupperna som planen gäller. I synnerhet eftersom
staden har mycket stora ekonomiska problem som ständigt förvärras. Mycket riktigt har också flera
av de ovanligt många remissinstanserna, 23 stycken, uttryckt farhågor om detta.
Vidare står det oerhört mycket om alla rättigheter dessa grupper har och ska informeras om. Det är
dags att påtala skyldigheterna som de också har. De är t ex att stå för sin egen försörjning och att
följa och respektera Sveriges lagar.
Vidare påtalas det extra ansvar kommunen har för barn. Sverigedemokraterna undrar varför
vårdnadshavarnas ansvar aldrig betonas. Vi anser att det främst är de som har ansvar för sina barn
vad gäller skolgång och dräglig boendemiljö.
Det utlovades inför Rumäniens och Bulgariens EU-inträde att ingen skulle komma till Sverige och
belasta vårt välfärdssystem. Det betonades att alla EU-medborgare har egen försörjningsplikt. Likväl
är det nu så att EU:s fria rörlighet missbrukas trots alla fagra löften om annat.
Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen att besluta:
..att inte godkänna planen.