2016-05-12 Prot. ant. Gräns och Id-kontroller

advertisement
Protokollsanteckning gällande ”Initiatvärende om kostnader för
gräns- och id-kontroller” ärende 25, Regionstyrelsen 2016-05-12
Sverigedemokraterna är positiva till införandet av gräns- och id-kontroller för att
minska inflödet av asylsökande, även om det tyvärr medför komplikationer för
resenärerna. Att Region Skåne och de som utför tjänster åt oss blir ekonomiskt
drabbade av en havererad statlig migrationspolitik är dock inget som vi skall lida
ekonomiskt av, utan det är vår åsikt att staten skall ersätta oss ekonomiskt för
kostnader och intäktsbortfall.
I detta ärende föreslås att Regionstyrelsen i nuläget inte skall inleda en rättslig
prövning gentemot staten i frågan eftersom regeringen förväntas föreslå ekonomisk
kompensation i samband med höstbudgeten. Vidare föreslås att Regionstyrelsen
förbehåller sig rätten att ompröva beslutet ovan i händelse av att en
riksdagsmajoritet i samband med höstbudgeten beslutar att inte kompensera
Region Skåne ekonomiskt.
Sverigedemokraterna anser att det är rimligt förfarandesätt ur demokratiskt
hänseende, men vi anser att om inte full ekonomisk kompensation utgår så skall en
rättslig process inledas. Med full kompensation skall bland annat intäktsbortfall för
såväl biljettintäkter, minskad turism, extra bemanning, materialkostnad i samband
med säkerhetsanordningar, skatteintäktsbortfall med mera tas med i beräkningarna.
Förfarandesättet med att eftersöka pengar för att få full kostnadstäckning för
kostnader och intäktsbortfall rörande invandringsrelaterade kostnader borde
expanderas till att gälla hela Region Skånes verksamhet.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Patrik Jönsson (SD)
Lars-Johan Hallgren (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | J A Hedlunds väg | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: [email protected] | Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se
Download