Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Reviderad finanspolicy

advertisement
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2016-04-06
Ärende: STK-2016-401
Reviderad finanspolicy för Malmö stad
Det ekonomiska läget för Malmö blir alltmer prekärt. Investeringar som tidigare kunde
genomföras med huvudsakligen eget kapital måste nu lånefinansieras. Internbanken
kommer att belastas på ett helt annat sätt vilket innebär att besluten borde redovisas i ett
större forum än kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sverigedemokraterna menar att en ökad insyn, inte bara av demokratiska skäl ,utan att det
ligger i skattebetalarnas direkta intresse att det blir en utökad transparens angående beslut
som kan vara av avgörande betydelse för Malmös ekonomi.
Magnus Olsson
Anders Olin
Rickard Åhman-Persson
Jörgen Grubb
.
Download