Kommunstyrelsen 2016-05-04 Reservation Ansökan från Malmö

Reservation
Kommunstyrelsen 2016-05-04
Ärende: STK-2016-402
Ansökan från Malmö mot Diskriminering för utveckling av en främjande och
processtödjande verksamhetsgren gentemot Malmö stad
Sverigedemokraterna ser det som positivt att staden arbetar emot alla former av
diskriminering, oavsett om den sker emot invandrare, män, kvinnor eller svenskar.
Däremot menar vi att Malmö mot diskriminering inte bör få denna miljon extra i
bidrag.
Deras verksamhet tenderar att vara väldigt vänsterorienterad och sett till deras
Facebooksida finns inlägg som kan ses som ett direkt stöd till när den
våldsbejakande vänsterextrema gruppen Allt åt alla och en romsk gruppering
ockuperade området utanför Stadshuset.
Sverigedemokraterna yrkade på att Malmö mot diskriminering skulle nekas detta
bidrag på en miljon kronor, då vårt yrkande inte vann gehör reserverade vi oss emot
beslutet.
____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Jörgen Grubb (SD)
____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)