2015-09-14
Likabehandlingsplan
för
Örnens förskola
2015 – 2016
2(4)
Styrdokument:
Diskrimineringslagen (2008:567)
Skollagen (2010:800)
Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
Alla som arbetar i förskolan skall:
”Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett
demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas
och där barnen får möjlighet att visa solidaritet” Flickor och pojkar skall i
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”
Exempel på vad vi ser som kränkande behandling
Att bli:
 Fysiskt utsatt för slag och knuffar

Ignorerad, utfryst, utesluten, utsatt för nonchalans och tystnad

Retad eller utsatt för hot, fula ord, ironi, förolämpningar/nedlåtande
kommentarer

Utsatt för ryktesspridning

Publicerad i bild och/eller text utan medgivande

Utelämnad när kalasinbjudningar lämnas på förskolan

Att någon tar, gömmer, förstör någon annans saker

Att mötas av suckar, blickar, gester, förlöjligande miner,
kroppsspråk.

Att pedagoger pratar ”över huvudet” på barn.
Alla på vår förskola skall må bra, trivas, känna lust och nyfikenhet för att
lära.
Det innebär att vi arbetar efter följande:
 Alla som arbetar i förskolan ska hävda de grundläggande värden
som uttrycks i läroplanen.
3(4)

Alla barn upplever att det finns vuxna som värnar om dem på alla
sätt.

Alla ska känna sig sedda, bekräftade och tillåtas vara individer
utifrån sina egna villkor och utifrån sin utvecklingsnivå.

Vi skall aktivt motverka alla former av diskriminering, indirekt
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

ALLA vuxna/barn skall känna att de har möjlighet till inflytande,
delaktighet och känsla av sammanhang.
Alla vuxna har ett särskilt ansvar för att vara goda förebilder samt aktivt
förhindra trakasserier och diskriminering.
Aktiviteter

I den dagliga verksamheten genom lek och samtal kring hur en bra
kompis ska vara och hur man ska/kan säga ifrån när man tycker att
det inte känns bra.

Empatiövningar och massagesagor

Träna positiv bekräftelse, individen i gruppen och barn – barn, i
samlingen. Förstärks genom att använda tecken

Nyttja rutinsituationer som mat, påklädning, utevistelse etc för att
uppmuntra barnen att hjälpa varandra

medveten strategi för konfliktlösning

Information till vårdnadshavare om likabehandlingsplanen på
föräldramöten under höstterminen, vid inskolningen och
utvecklingssamtal.

Vid arbetsplatsträffar minst en gång/termin samtal och diskussioner
kring etiska dilemman och värdegrundsfrågor.
4(4)
Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp
Alla som arbetar på förskolan har ansvar:
 att agera och följa upp eventuella kränkningar eller diskriminering
som eventuellt förekommer.

att uppmärksamma och prata med de inblandade om det som hänt
anpassat till barnens ålder och utveckling.

att visa att beteendet inte är accepterat.

att vid upprepade kränkningar informera förskolechef och föräldrar.

att vid behov ta hjälp av ytterligare resurser i kommunen.
Förskolechefen har ansvar:

att vid eventuella kränkningar eller diskriminering, i samarbete med
personalen på förskolan/avdelningen upprätta en plan för åtgärder
och uppföljning tillsammans med föräldrar. (se bifogad blankett)
Uppföljning/Utvärdering
Förskolechef ansvarar för att uppföljning och utvärdering av
likabehandlingsplanen sker med personalen i samband med
utvärderingsdagen vid varje läsårs slut.