Diskussionsfrågor seminarium 1:
Mohammad Fazlhashemi: Synen på den andre och islamofobi
1) Varför är det lätt att hamna i ett etnocentriskt perspektiv? Är det något fel med det och
i så fall hur ska man undvika det?
2) Var går gränsen mellan kritisk dialog om islam och islamofobi?
3) Diskutera likheter och skillnader mellan orientalism och occidentaism.
Gun-Marie Frånberg: Att arbeta mot diskriminering och annan kränkande behandling värdegrundsarbete i praktiken
I föredraget har värdegrundsuppdraget relaterats till skolans arbete mot diskriminering och
annan kränkande behandling. Lagstiftning och definitioner av olika relevanta begrepp har
presenteras. Reflektioner om förebyggande respektive åtgärdande arbetssätt och olika
förhållningssätt för att kunna förankra värdegrunden i praktiken, har diskuteras.
Diskutera följande frågor i mindre grupper:
1) Hur påverkar den nya lagstiftningen vårt arbete i skolan? Hur ska vi agera för att
kunna upptäcka och åtgärda diskriminering och kränkningar?
2) På vilket sätt kan likabehandlingsplanen användas för att stärka vårt arbete mot
diskriminering och kränkningar? Har vi formulerat utvärderingsbara mål för alla
diskrimineringsgrunder?
3) Vad måste vi förändra så att arbetet mot diskriminering och kränkningar förankras och
blir en självklar del av vår verksamhet?