Ingen bildrubrik

advertisement
Nya tider och nya behov –
men har vi nya lösningar?
Riitta-Leena Karlsson
Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO)
[email protected]
Tel 08 - 508 25 610
FO:s uppgift/roll
Arbeta övergripande och strukturellt med
stadens alla nämnder och styrelser direkt
underställd kommunstyrelsen
Sprida kunskap och information om stadens
handikappolitiska arbete och om
levnadsförhållanden för personer med
funktionsnedsättningar
Följa upp och rapportera till
Kommunstyrelsen
Krav från unga vuxna
och deras föräldrar
• arbeta som alla andra
• bo som alla andra
• fortsätta läsa istället för att
söka till daglig verksamhet
Världen:
FN Standardregler – Agenda 22
FN Barnkonvention
FN Funktionshinderkonvention
Europa:
EU - Måldokument och deklarationer
EU - Handlingsplan 2008 - 2009
Sverige:
Handlingsplanen för handikappolitiken
Lagstiftning
Kommuner:
Handikappolitiskt program
Policy och riktlinjer
FN:s internationella konvention om
mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Innehåller 50 artiklar som tydliggör innebörden i skyddet
för de mänskliga rättigheterna för människor med
funktionsnedsättning
•
Funktionshinderfrågorna saknas i de övriga konventionerna
(undantag barnkonventionen)
•
Behov av att uppmärksamma funktionshinderfrågorna i
världen
•
Konventionen ger ett övervakningssystem
Diskrimineringslagstiftning
Diskrimineringsombudsmannen (DO) bevakar
diskriminering på grund av
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder
Diskriminering
- funktionsnedsättning och skola/utbildning
• Förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
• Lika behandling av studenter i högskolan
Skolor, högskolor och universitet även måste arbeta aktivt
förebyggande mot diskriminering.
Annan kränkande behandling, bland annat mobbning, som inte
är diskriminering - anmälan till Barn- och elevombudet på
Skolinspektionen.
Från patient till
medborgare
En nationell handlingsplan för
handikappolitiken i Sverige
Reg. Prop. 1999/2000:79
Prioriterade områden:
•att se till att funktionshinderperspektivet
genomsyrar alla samhällssektorer
•att skapa ett tillgängligt samhälle
•att förbättra bemötandet
Nya LSS –
Möjlighet att leva som andra
Förslag i utredningens slutbetänkande:
Daglig verksamhet ska
• ge meningsfull sysselsättning
• ha god kvalitet efter individuella behov
• stärka den enskildes möjlighet att kunna
överå till lönearbete
Daglig verksamhet ska
• kvalitetssäkras
• ha statliga riktlinjer
• ha introduktion med aktivitetsplan
Prioriterade utvecklingsområden
inom och utom LSS
Enligt utredningens slutbetänkande:
• Fylla ut gapet mellan lagen och dess tillämpning
• Uppmärksamma balansen mellan individuella och generella
insatser
• Uppmärksamma forsknings- och utvecklingsprojekt inom
fh-området
• Uppmärksamma hjälpmedelsområdet
• Säkra kompetens- och personalförsörjning
• Uppmärksamma samhällsekonomiska vinster
Framtidsfrågor
• Tonvikt på individ eller på miljö?
Ska vi göra personer med utvecklingsstörning
”normala”?
Ska vi anpassa omgivningen?
• Internationalisering?
• Teknik ersätter mänskliga relationer?
Vad utgör hot? Vad ger möjligheter?
Tillgäng utbildning
• Enkelt avhjälpta hinder i publika
lokaler och på offentliga platser ska
elimineras senast till år 2010
• Tillgänglig utbildning/skola
• Utrustning/kunskap som krävs utifrån
elevens förutsättningar
Tillgängligt arbetsliv
• Arbetstagarens kompetens
• Arbetsplatskultur
• Socialt stöd
• Arbetets mening
• Arbetsgivarens motiv
• Arbetskamraters motiv
• Upplevelsen hos personen med
funktionsnedsättning
Kompetens
•kunskap om rätten till full delaktighet
och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning
•kunskap om teknisk utveckling
•kunskap om bättre bemötande
Samverkan
– en framgångsfaktor
= när organisationer lägger samman sina resurser för
att nå bästa möjliga effekt
Särvux
Socialtjänsten/ Fh-omsorg/Daglig verksamhet
Landstinget/Specialistvård/Habilitering/BUP
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Näringslivet/Praktikplatser/Jobbtorg
Aktuellt
Inkludering i stället för särlösningar
Studier med siktet inställt på ”riktiga”
jobb
“Under rätta
förutsättningar
i rätt sammanhang
kan alla vara en
resurs i samhället”
Download