Handlingsplan mot kränkande behandling A4

Datum
2017-07-14
Handlingsplan mot kränkande behandling A4
Vår värderingsgrund bygger på att alla människor är lika värda, har samma rättigheter och skall
behandlas som likar.
Utöver att det är lagstadgat att ha en plan för hur vi förebygger, motverkar och i de fall vi inte lyckats
med det, agerar, mot diskriminering och kränkande behandling är det också vår starka vilja att
motarbeta alla former av diskriminering och kränkning.
Planen omfattar allt vi gör i syfte att motverka diskriminering och kränkande behandling. Med syfte,
ansvarsfördelning och en tidsplan för arbetet och alla insatser. Planen i sig är omfattande och finns att
läsa i sin helhet på vår hemsida.
I stora drag är det dock detta som är kärnan i planen och som vi vill att alla som jobbar på, eller går i,
skolan känner till:
Ingen på skolan skall uppleva sig diskriminerad eller kränkt av någon annan i skolan.
Skolan arbetar förebyggande med detta genom värderingsövningar, genom att ständigt påminna
eleverna om våra värderingsgrunder och hur vi skall behandla varandra och genom att, under skoltid,
alltid ha personal med där eleverna är.
Det är all personals ansvar att reagera om någon far illa eller om någon beter sig på ett sätt som strider
mot diskrimineringslagarna eller vår värderingsgrund. Utöver detta mäter vi årligen elevernas och
vårdnadshavares bild av skolan och hur väl vi arbetar med, bl.a likabehandling, i brukarenkäten. I och
med analysen av enkäten beslutas även åtgärder inom de områden där vi upplevs svaga.
Utöver mätningar och kartläggningar vill vi även stark uppmuntra alla elever och föräldrar att kontakta
oss om man misstänker, eller vet, att någon elev far illa på skolan.
Rutiner för att utreda och åtgärda
Information ska alltid ges till vårdnadshavare för inblandade omyndiga elever.
En bedömning av hur stora insatser som behöver göras, görs vid varje enskild händelse. Men den som
har upplevt sig kränkt har alltid tolkningsfördel och därför skall varje anmälan tas på största allvar
Ansvarig för utredning och åtgärder är, vid mildare fall av kränkning, elevernas mentor/mentorer. Vid
allvarligare fall är rektor/biträdande rektor ansvarig.
Anmälansrutin
Den person som upptäcker incidenten/tar emot anmälan kontaktar rektor.
Insamling av fakta och arbetsfördelning sker.
Ansvarig tar enskilt samtal med alla inblandade och kontaktar vårdnadshavare
Vid behov tar mentor stöd i detta av elevhälsoteamet.
Om inte önskad effekt uppnås kallar skolan till ett möte och i de fall situationen kräver det.
Alla kränkningar anmäls till huvudman
Tyresö kommun
Barn & Utbildning.
Trollbäckens förskolor och skolor
www.tyreso.se