060926
LIKABEHANDLINGSPLAN
Vision
Vi vill att förskolan Måsen skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga
och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
Mål
-
En förskola fri från kränkningar där alla kan känna sig trygga och känna glädje
Föräldrarna skall känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan
Vi skall arbeta långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan
kränkande behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Förebyggande åtgärder
All personal inom förskolan skall arbeta mot kränkning
Genom att:
- Vi vuxna skall vara förebilder för barnen
- Vårt förhållningssätt mot barnen präglas av alla kända riktlinjer och uppdraget som beskrivs
i Läroplanen Lpfö 98
- Så fort man hör eller ser något som är kränkande tar vi upp det direkt
- Vi informerar berörda föräldrar vid incidenter
- Vi uppmuntrar positivt beteende
Under de år barnen är hos oss skall vi vuxna lära barnen reflektera över sitt handlande:
Genom att tex. ställa frågorna:
- Hur kände du?
- Hur tänkte du?
- Kunde du gjort på något annat sätt?
- Hur tror du att den andre kände sig?
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Bankgiro
Postgiro
Org. nr.
571 31 Nässjö
Rådhusgatan 15
0380-51 83 51, 51 88 52
0380-183 85
452-8519
10 63 50-2
212 000-0548
Vid det förebyggande arbetet kan vi använda oss av:
-
Värdegrundsarbetet genom;
Sagor – rim – ramsor
Tema
Lekar
Utbildning för personal – all personal ska få information om anmälningsplikten
Utvecklingssamtal
Dagliga samtal
Att utreda och åtgärda kränkande behandling
Barn – barn
-
Om diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer vill vi snarast upptäcka
detta, ta tag i problemet och åtgärda det
Uppmärksamma, prata med barnen om vad de gjort
Använda sig av ”Hur-frågorna”
Visa att beteendet inte är acceptabelt
Vid upprepade tillfällen eller riktade mot ett och samma barn skall föräldrar och rektor
informeras
Rektor sammankallar till möte
Dokumentation av insatserna
Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas kränkning mot barn
Vuxna – barn
-
Lyssna in situationen, inte låta det gå ut över barnen om den vuxne inte mår bra
Om vi ser att någon vuxen , personal eller förälder, gör ”fel” så skall vi ha modet att vara så
raka att vi vågar säga till varandra
Ta den vuxne åt sidan och fråga hur denne tänkte
Diskussioner mellan personal och personal samt personal och förälder skall ske utan att
barnen är närvarande
Vid upprepade tillfällen skall rektor och vid behov områdeschef informeras
Anmälan görs till Socialtjänsten av personal eller rektor enl. anmälningsplikten
14 kap. 1§ Socialtjänstlagen. (föräldrar)
Åtgärderna dokumenteras
Upprättad av personalen på förskolan Måsen
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Bankgiro
Postgiro
Org. nr.
571 31 Nässjö
Rådhusgatan 15
0380-51 83 51, 51 88 52
0380-183 85
452-8519
10 63 50-2
212 000-0548