Likabehandlingsplan Dagbarnvårdarna, Fjärås

2015-10-26
Likabehandlingsplan Dagbarnvårdarna, Fjärås
Vi pedagoger arbetar för att våra respektive hem och vår gemensamma lokal
skall vara en trygg och positiv miljö för alla barn och vuxna.
Alla skall känna sig välkomna och ingen skall behöva bli utsatt för
diskriminering eller annan kränkande behandling.
Olika definitioner av kränkande behandling
Lagen delar in kränkande behandling i trakasserier eller annan kränkande
behandling.
Kränkande behandling;
ett uppträdande som kränker ett barns värdighet genom
 Fysiska slag
 Verbala hot
 Psykosociala (man får inte vara med, alla går när man kommer)
 Texter och bilder (t ex teckningar, lappar, fotografier)
Trakasserier;
är kränkande behandling som har samband med:
 Kön
 Religion eller annan trosuppfattning
 Etnisk tillhörighet
 Sexuell läggning
 Funktionshinder
Diskriminering
När det finns ett samband mellan någon av de fem punkterna ovan gällande
trakasserier och att ett barn missgynnas i förskolan kallas det diskriminering.
Annan kränkande behandling
Är ett agerande som kränker ett barns värdighet men som inte har något
samband med någon diskrimineringsbakgrund. T ex ”du får inte sitta jämte
mig”.
I läroplanen för förskolan Lpfö -98 formuleras förskolans värdegrund och
uppdrag på följande vis:
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet
2015-10-26
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i
arbetet med barnen” (Lpfö 98 s. 3).
Mål



för året
Alla barn skall känna sig trygga med all personal och med varandra.
Barnen skall känna sig trygga överallt såväl inne som utomhus.
All personal skall vara väl förtrogen med vår likabehandlingsplan.
Åtgärder
 Vi vuxna skall vara goda förebilder för barnen och sätta klara och tydliga
gränser.
 Fokusera på barnens positiva egenskaper.
 Särskilja barnet från handlingen.
 Ofta prata om hur man skall vara mot varandra:
o Vara Snälla
o Låta kompisar vara med
o Vänta på sin tur
o Sänka ljudnivån
o Ha roligt tillsammas
o Lyfta det positiva hos varandra
 Acceptera varandras och varje barns olikheter och se det som en tillgång.
Vi lär av varandra.
Utvärdering
 Fortlöpande utvärdering – reflektion.
 Kartläggning två gånger om året.
 Barnintervjuer.
 Samtal med föräldrar.
Rutiner för akuta situationer
 Vara närvarande vuxna och uppmärksamma på när barn utsätts för
kränkning.
 Genast ta tag i situationen.
 Prata med och lyssna på vad barnen säger.
 Följa upp situationen.
 Vid upprepning eller vid grövre kränkning kontaktas föräldrar och
enhetschef.
 Dokumentera.