Likabehandlingsplan för Alunskolans förskola

advertisement
Likabehandlingsplan för Alunskolans förskola
All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från
trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i
våra verksamheter!
Riktlinjerna i vår likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelserna i skollagen,
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med
likabehandlingsplanen.
Denna likabehandlingsplan ska upprättas en gång per år och ställer krav på att vi
ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt en
skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom
att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande
behandling.
Likabehandlingsplanen ska också tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och
personal vid respektive enhet.
Likabehandlingsplan för Alunskolans förskola
Vi arbetar för att skapa en miljö fri från diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling.
De fem diskrimineringsgrunderna är: Kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och har koppling
till diskrimineringsgrunderna.
Med annan kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns
värdighet, men som saknar koppling till diskrimineringsgrunderna.
Vi arbetar förebyggande genom :
 Att det alltid finns vuxna i barnens närhet, som ser och hör vad som händer i
samspelet mellan barnen.
 Att hjälpa barnen lösa konflikter genom samtal.
 Att kontinuerligt prata om hur man ska var mot varandra, att alla är lika mycket
värda, och att vi vuxna är goda förebilder.
 Att stärka barnens självkänsla och våga stå för vad man tycker och vad man vill.
 Att göra observationer, både enskilt och i grupp.
 Att leka lekar och göra olika aktiviteter som stärker gruppkänslan.
 Sagor, berättelser och dramatisering för att träna upp barnens empati.
Rutiner vid upptäckt av trakasserier och annan kränkande behandling:
 Snabbt ingripande. Försöka gå undan med de inblandade och ta reda på vad
som hänt, i lugn och ro.
 Dialog med föräldrarna i den dagliga kontakten. Vid svårare situationer har vi
enskilt samtal med föräldrarna, då vi bestämmer hur vi ska gå vidare och ny tid
för uppföljning. Vi dokumenterar vad som sägs och vad vi kommer fram till. Vi
informerar även rektorn, som vid behov är med vid samtalet.
Utvärdering av likabehandlingsplanen:
 Alla föräldrar får ta del av likabehandlingsplanen, och säga sina åsikter.
 Uppföljning och utvärdering av planen görs vid varje läsårs slut.
Rektors ansvar
Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas. Följs och
utvärderas.
o
Till dig som förälder.
Föräldrar har också ett stort ansvar. Om förskola och hem tar klart avstånd från
kränkande behandling, får detta en positiv påverkan på barnen. Misstänker du att
ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling, kontakta personalen.
Detta gäller inte befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten, vilka
har till uppgift att upprätthålla en god miljö för barnen.
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så,
är du den som bäst kan göra något åt det. Vi ber dig att göra helt klart för barnet att
du ser mycket allvarigt på beteendet och inte accepterar det. Även i sådana fall är
det bra att kontakta personalen.
Information om likabehandlingsplanen får vårdnadshavare vi inskolningssamtalet
och därefter vid varje ny revidering.
Download