FÖRSÄTTSBLAD TILL ÅTGÄRDSPROGRAM

advertisement
1 (2)
UTREDNING VID KÄNNEDOM/MISSTANKE OM DISKRIMINERING,
TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING
Ort och datum:
Elev:
Personnummer:
Skola:
Läsår:
Grupp/Klass:
Ansvarig pedagog/ arbetslag:
Beskrivning av händelsen datum, plats etc.
Inblandade
Vilken typ av kränkning rör utredningen?
Trakasserier kränker en persons värdighet och har samband med en av följande diskrimineringsgrunder:
☐ Kön
☐ Etnisk tillhörighet
☐ Religion eller annan trosuppfattning
☐ Sexuell läggning
☐ Funktionshinder
☐ Könsöverskridande identitet eller uttryck
☐ Ålder
Kränkande behandling, kränker en persons värdighet utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund.
Kränkningens uttryckssätt:
☐ Fysiskt
☐ Verbalt
☐ Psykosocialt
☐ Digitalt/textburet
Kränkningen avser:
☐ Elev – elev
☐ Elev - personal
Kontaktade inblandades föräldrar, elevhälsoteamet etc.
Åtgärder
Utredning upprättad av
Datum
Planerat uppföljningssamtal
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards