Kränkning går att stoppa

advertisement
Kränkning går att stoppa!
Vi på Rostaskolan arbetar aktivt med att förebygga och stoppa
kränkande behandling. Alla vuxna på skolan har skyldighet att
ingripa.
Därutöver har skolan ett team, Trygghetsgruppen, som arbetar förebyggande och
utreder kränkande behandling. Oftast börjar vi med att prata med de inblandade
eleverna och kontaktar vårdnadshavarna.
Vad gör skolan för att förebygga?
På Rostaskolan är värdegrundsarbetet levande både på grupp- och organisationsnivå.
Vi arbetar för att skapa bra klimat i grupperna, både främjande och förebyggande. Vi
arbetar tillsammans med enskilda elever på uppdrag eller i olika klasser utifrån behov.
När det gäller organisationsnivå kan nämnas att vi sedan många år arbetar med ICDP
där goda möten och gott förhållningssätt är ledord. I vår strävan att Rostaskolan ska
vara en jämställd skola finns fortbildning inom genus och jämställdhet. Arbetet följs
upp och utvärderas regelbundet och elevernas synpunkter, åsikter och erfarenheter är
grund för utvärderingen.
Vad är egentligen kränkande behandling?
Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte
har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av
såväl elever som personal. Om en kränkning har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kallas
det för ett trakasseri. Diskriminering i skolan innebär att en elev missgynnas
exempelvis genom skolans regler och rutiner av skäl som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Hur kan kränkning se ut?
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling
kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala
(utfrysning alla går när man kommer, miner) eller i form av texter och bilder (lappar,
sms, fotografier, meddelanden på olika webbcommunities)
Vad kan man tänka på?
Det kan vara svårt att ta till sig att ens barn kan bli kränkt eller kan kränka andra. En
naturlig reaktion är att man själv vill hjälpa sitt barn när problem uppstår. Av
erfarenhet vet vi att när det gäller kränkning som sker i skolan är det viktigt att skolan
direkt får chansen att lösa problemet. Ta därför kontakt med skolan om du känner oro
och om problem uppstår, skolan upprätthåller sedan kontakten med berörda. Det är
viktigt att vi tillsammans gör det bästa för att säkra en trygg skoltid för ditt barn.
Download