Kränkande behandling i skolan Den rättsliga regleringen av

Kränkande behandling i skolan
Den rättsliga regleringen av
kommunens ansvar
Anna Gustafsson
Studiens syfte
1) Klarlägga om elevens rättsliga skydd mot
kränkningar i samband med utbildning har
stärkts sedan barn- och elevskyddslagens
tillkomst, dvs lagen om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever.
2) Klarlägga hur diskrimineringslagens
bestämmelser om trakasserier och andra typer
av diskriminering skiljer sig från skollagens
bestämmelser om kränkande behandling.
Huvudsaklig inriktning
1) Kommunernas och skolpersonalens
skyldigheter.
2) Den statliga tillsynen, primärt
Skolinspektionens och Diskrimineringsombudsmannens tillsyn.
3) Påföljder:
- Kommunens skadeståndsrättsligt ansvar.
- Ingripanden vid tid tillsyn.
Kommunernas och skolpersonalens
skyldigheter vid upplevda kränkningar
Skolpersonalen
- Anmälningsplikt.
Kommunerna
- Utredningsansvar.
- Åtgärdsskyldighet.
Vad avses med kränkande behandling?
Skollagen:
- Uppträdanden som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen
kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Vad avses med kränkande behandling?
Diskrimineringslagen:
Trakasserier – uppträdanden som kränker ett barns eller en
elevs värdighet och som har samband med:
- kön,
- könsöverskridande identitet eller uttryck,
- religion eller annan trosuppfattning,
- Etnisk tillhörighet
- funktionshinder,
- sexuell läggning eller
- ålder.
Sexuella trakasserier – uppträdanden som kränker ett barns
eller en elevs värdighet och som är av sexuell natur.
Vad avses med kränkande behandling?
- Frågan om ett visst uppträdande är kränkande
eller inte avgörs av eleven.
- Kränkningarna måste dock vara ”märkbara och
tydliga” och det måste stå klart för motparten
att hans eller hennes uppträdande upplevs
som kränkande.
- Om det inte är ”uppenbart” att ett visst
uppträdande upplevs som kränkande måste
det klargöras för motparten.
Vad avses med kränkande behandling?
• Uppenbara kränkningar – t.ex. misshandel,
olaga hot och förtal.
• Kränkande behandling efter tillsägelse.
• Undantagsfall.
Åtgärdsskyldigheten
- Samband med verksamheten
- Åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra att kränkningarna upprepas.
- Skollagens bestämmelser om disciplinära
åtgärder mot elever.
- Arbetsrättsliga ingripanden.
Skadestånd och
diskrimineringsersättning
- Diskrimineringsersättningen har en preventiv
funktion, vilken ska beaktas när
diskrimineringsersättningen bestäms.
- Skollagen saknar bestämmelser om hur
ersättningen ska bestämmas.
Domstolspraxis
”Spånsugsfallet” - 5 000 kr. för kränkning.
”Göteborgsfallen”
- 50 000 kr. för kränkning
- 25 000 kr. för kränkning
”Tejpningsfallet” – 20 000 kr. för kränkning
Kontakt:
[email protected]