Åtgärder vid kränkande behandling

Åtgärder vid kränkande behandling
Det är viktigt att skolan agerar omedelbart då någon på skolan får kännedom om
kränkande behandling. En utredning för att få en bild av situationen ska skyndsamt
inledas (hänvisa till allmänna råden). Det går inte att lista åtgärder som ska vidtas
när kb ägt rum eftersom åtgärderna måste vara anpassade till omständigheterna i
det enskilda fallet. Åtgärderna måste dock alltid vara relevanta och i proportion till
kränkningen. Utvärdering måste äga rum för att se om åtgärderna lett till någon
förändring. Vid fortsatta kränkningar måste åtgärderna trappas upp. Åtgärderna
ska vara både kort- och långsiktiga.
Några exempel på vanliga åtgärder vid kränkande behandling.

Tillrättavisning av eleven. Detta sker normalt i samband med samtal med
både den som kränkt och den som blivit kränkt. Samtalet kan ha inslag av
medling om eleverna accepterar detta. Det är viktigt att föräldrarna till
eleverna kontaktas. Det kan även bli aktuellt med att kalla föräldrarna till ett
möte.

Elevvårdskonferens kan hållas. I samband med konferensen upprättas ett
åtgärdsprogram.

Extra personal som ska övervaka eleverna kan tillsättas. Kamratstödjare kan
även involveras men det är viktigt att se kamratstödjarna som en extra
resurs och att inte lägga för stort ansvar på eleverna.
Kränkningar på fritiden ska skolan åtgärda om problemet är synligt i skolan. Skolan
är ansvarig för sådant som händer på vägen från och till skolan samt under skoltid.
Skolan har även ansvar för eleverna i anslutning till att skolan börjar och slutar
(Skellefteå). Föräldrarna har ansvar för sina barn på fritiden.