likabehandlingsplan

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN
MARIA GAMLA STANS FÖRSKOLOR
Reviderad aug-08
Handlingsplan: Likabehandlingsplan.
Baseras på lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
som trädde i kraft 1 april 2006. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Barn får även ett lagligt skydd mot annan
kränkande behandling som t.ex. mobbning.
Rektor/skolledare tar tydligt och konsekvent ställning mot alla former av kränkande behandling oavsett vem eller
vilka det gäller. Samtal och reflektion är det främsta verktygen för att bearbeta egna föreställningar och för att
skapa ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär. All personal är medveten om och reflekterar kring
sina egna värderingar och förhållningssätt till varandra och till barnen. På våra arbetsplatser eftersträvar vi
mångfald, där personal av olika åldrar, kön och från skiftande sociala miljöer och kulturer berikar och gör
förskolan till en omväxlande och mångfasetterad miljö för alla.
Förebyggande arbete:
*Att aktivt och kontinuerligt bedriva jämställdhetsarbete.
Detta gör vi bl.a. genom att;
– jämställdhetsarbetet integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet.
– bedriva en verksamhet där barnen upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet då detta främjar
vänskap och förebygger kränkningar.
– ha en ansvarspedagog för jämställdhet vid varje förskola. Vid varje arbetsplatsträff har de en särskild punkt på
dagordningen och ingår i en nätverksgrupp inom enheten.
–likabehandling ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bla. genom loggböckerna, personalkonferenser och
barnskyddsronder.
– vi har få, men tydliga ordningsregler. Vilka befrämjar lika rättigheter, förebyggande av kränkningar och skapar
en god och trygg miljö. (Inte störa eller förstöra).
–alltid ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn befinner sig.
– kompetensutveckla personal bl.a. genom föreläsningar beträffande grundläggande kunskaper om hur
trakasserier och annan kränkande behandling förebyggs, upptäcks och motverkas.
– ”Livskunskapssamlingar” genomförs varje vecka med barnen. Där barnen får möjlighet att reflektera kring
förhållningssätt, värderingar, normer och relationer, givetvis utifrån den ålder och mognad som barnen har.
– Vårdnadshavare inbjuds till samarbete och dialog gällande arbetet mot kränkande behandling. T.ex. genom
utvecklingssamtal, föräldraråd och gemensamma föreläsningar.
Granskning/utvärdering:
*Vi har regelbunden granskning av den egna verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt baserad på
kännedom om barnens trivsel och inflytande.
Detta gör vi genom att:
– kontinuerligt genomföra barnobservationer, internrevisioner och filma vardagssituationer och lek/samspel
mellan barnen.
– i utvecklingssamtalen med vårdnadshavare ge dem tillfälle att berätta om sitt barns upplevelser, beteende och
uppträdande.
–genomföra barnintervjuer, främst med de lite äldre barnen.
– i Loggböckerna på varje avdelning skrivs det ner synpunkter, klagomål och specifika händelseförlopp gällande
både barn, personal och föräldrar. Dessa redovisas 1 ggn/månad vid arbetsplatsträffarna.
Utreda/åtgärda:
*Så snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan
kränkande behandling föreligger skyldighet att utreda uppgifterna. Ibland är det tillräckligt att genom några
frågor få händelsen klarlagd och därigenom utagerad.
– Det första som måste ske är att få kränkningen att upphöra och förhindra att den fortsätter.
– Vårdnadshavare till barn som är inblandade informeras skyndsamt.
– Åtgärder som vidtas grundas på utredning av det enskilda fallet och riktas såväl mot den eller de som utfört
kränkningen som till det barn som blivit utsatt. Kontinuerlig (minst 1 ggn/mån) utvärdering av resultat.
– Om det finns behov skall ett åtgärdsprogram upprättas för de barn som är inblandade i en situation med
kränkande behandling.
– Enhetschefen och var och en i personalen som misstänker att ett barn far illa eller på annat sätt behöver hjälp,
stöd eller skydd är skyldig att anmäla detta till socialnämnden.
- Alla åtgärder dokumenteras av avdelningen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards