Kokosnötens förskolas Likabehandlingsplan

Kokosnötens förskolas Likabehandlingsplan
Våren 2014
Definition av kränkande behandling
En person som vid enstaka eller flera tillfällen blir
utsatt för negativa handlingar eller kränkande
kommentarer från en eller flera personer.
Syfte
 Alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga på förskolan.
Förebyggande åtgärder i förskolan
 All personal i förskolan ska arbeta aktivt med att få goda relationer till
barn, föräldrar och personal.
Så här gör vi
 Vi bemöter varandra med respekt, tydlighet, öppenhet och genom att ha
ömsesidig kommunikation.
___________________________________________________________________________
Syfte
 Alla på förskolan (barn, föräldrar och personal) ska visa respekt oav sett
etisk bakgrund, könstillhörighet, sexuelläggning och funktionshinder.
Förebyggande åtgärder i förskolan
 All personal ska behandla alla lika och vi ska se alla som individer.
Så här gör vi
 Använda oss av sagor som behandlar dessa ämnen.
 Uppmuntra barnen och i samtal ta barnen på allvar. Prata med barnen om
varför och med respekt.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Syfte
 Förskolan vilar på demokratisk grund.
Förebyggande åtgärder i förskolan
 All personal skall arbeta utifrån demokratiska väderingar.
 Grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.
Så här gör vi
 Utveckla utvecklingen av barns ansvarskänsla.
 Vara en förebild för barnen och föregå med gott exempel
___________________________________________________________________________
Syfte
 Alla på förskolan ska reagera vid oönskat beteende.
Förebyggande åtgärder i förskolan
 All personal i förskolan ska vid konflikt mellan barnen ta upp detta med
barnen direkt och låta barnen förstå att deras handling är felaktig och
inte barnet som gjort fel.
 Att barnen får tid att reflektera över sin handling.
Så här arbetar vi.
 Vi sätter ord på barnens känslor och bekräftar barnens känslor.
 Vi pratar om oönskat beteende i samlingen.
 Att prata med barnen om vad man får och inte får göra.
___________________________________________________________________________
Barn gör som vi gör!!!