Kränkningsärenden enligt skollagen, kap 14 a

Kränkningsärenden enligt
skollagen, kap 14 a
Möte i Utbildningschefsgruppen
GR
2010-10-22
Kränkande behandling, 3 §
Kränkande behandling
=
Ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567)
kränker ett barns eller en elevs
värdighet
Utredningsskyldighet, 10 §
Om huvudmannen får kännedom om
att ett barn eller elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten, är
huvudmannen skyldig att utreda
omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra och förebygga
kränkande behandling i framtiden
Utredningsskyldighet, forts.
• Inträder vid kännedom
• I förekommande fall vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta kränkningar
• Skyndsam utredning
• Dokumentera
Mål T 12262-08
(T 3724-10)
• Barn- och elevombudet ./. Kärra Rödbo
- Eleven kränkt från HT 2005
• Kännedom? Vad visste skolan?
• ”Annan kränkande behandling”?
• Vid kännedom – skäliga åtgärder?
Domen är överklagad
• Utfrysning = kränkande behandling
• Otillräckliga åtgärder
• Dokumentationskrav är orimligt!