Wordmall för utskick

advertisement
Reviderad 2015-11-08
Arbete för likabehandling på skolans utgångar (Häst, Jakt- och
viltvård, Skogsvård, Skogsmaskiner, Maskinservice, Naturguide)
(Del 2)
Skollagens 6 kap säger följande:
Målinriktat arbete
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och
elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse
för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Frågor att diskutera i samband med framtagande av utgångens
likabehandlingsplan:











Hur introducerar vi nya elever i år 1 på vårt program?
På vilket sätt görs eleverna delaktiga i utformandet av likabehandlingsplanen?
När och hur skall vi informera kring skolans rutiner om det förebyggande arbetet och
för hur eventuella kränkningar kan stoppas?
Finns det speciella tidpunkter eller platser där det är större risk att man utsätts för
mobbing, annan kränkande behandling eller diskriminering på vårt program? Om det
är så – vad kan vi göra?
På vilket sätt kan vi främja samarbetet med föräldrarna?
Hur lyfter vi trivselfrågor på våra utvecklingssamtal?
Hur håller vi trivselfrågor levande på våra klassråd?
Vilka gemensamma aktiviteter kan vi arrangera på klassnivå respektive inriktning-och
utgångsnivå för att främja vikänsla, trygghet och god kamratskap?
Utifrån att kränkningar ofta är ett dolt problem – finns åtgärder att vidta?
Hur skall vi organisera Värdegrundsarbetet på vårt program?
Hur introduceras nyanställd personal på vårt program i de här frågorna?
Följande tre frågor är lagstadgade:



Vilka åtgärder genomfördes under föregående läsår?
Finns åtgärder vi inte lyckades genomföra och i så fall varför?
Vad har vi för nya åtgärder för kommande läsår avseende det
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling?
Pedagogiskt stödmaterial
 Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(www.skolverket.se)
 Boken New Connexion. (Kan användas på mentorstid)
 www.vardegrund.se
 Filmer med tillhörande lärarhandledning
Download