Incidentrapport vid kränkande behandling

Incidentrapport vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandlig i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (6 kap. 10 §
skollagen).
Namn på förskola/skola:
Datum/tidpunkt för händelsen:
Var inträffade händelsen:
Beskrivning av händelsen:
Inblandade personer:
Lidingö stad, Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö stad
Telefon: 08-731 30 00 vx E-post: utbildningsforvaltingen.se Webbplats: www.lidingo.se
Har liknande händelse inträffat tidigare med samma personer inblandade:
Vidtagna åtgärder:
Planerade åtgärder:
Planerad uppföljning:
Övriga upplysningar:
Underskrift:
______________________________________
Förskolechef/rektor
2
_____________________
Datum