likabehandlingsplan Pärlan 2016-2017

advertisement
Förskolan Pärlans plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet
Läsår: 2016/2017
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Förskolechefen är ytterst ansvarig att likabehandlingsplanen revideras varje år. Personalen ansvarar
också gemensamt för att planen ska uppdateras. En från varje avdelning blir varje år utsedd för att
särskilt ansvara för detta.
Vår vision
Allas lika värde i en lustfylld lärande miljö
Planen gäller från
2016-08-15
Planen gäller till
2017-08-15
Läsår
2016/2017
Barnens delaktighet
Genom att observera barnens lek, val i vardagen och deras aktiviteter kan vi planera
likabehandlingsarbetet.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vi beaktar vårdnadshavarnas eventuella önskemål i vårt likabehandlingsarbete.
Personalens delaktighet
Varje vårtermin på ett APT går vi igenom året som gått och ser framåt hur vi ska jobba med planen.
Uppföljning görs i slutet av höstterminen för att se var vi är.
Förankring av planen
Planen ska finnas på vår hemsida samt i tamburen på förskolan.
Barnen blir delaktiga då vi synliggör likabehandlingsarbetet tex i valsituationer kring regler och i de
teman som växer fram under arbetets gång.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Vi har gått igenom den förra planen på ett APT och utgått från den då vi planerade årets plan.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
All personal var närvarande då vi gick igenom och utvärderade den förra planen där vi också
tillsammans planerade för den nya. En personal från varje avdelning fick i uppdrag att sedan
sammanställa den nya planen.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Under de år som vi jobbat med likabehandlingsplan har vi haft följande punkter som mål för arbetet:
Att alla ska få vara med och leka
Att vi inte slåss
Fråga om jag får låna en leksak
Att lyssna på sin kompis
Att inte säga fula ord till varandra
Att vara rädda om våra leksaker på Pärlan
Att vi hjälps åt att städa
Att lägga sakerna på rätt plats
Att inte springa runt och skrika
Att vi vuxna lyssnar på barnen
Att barnen lyssnar på oss vuxna
Att säga förlåt
Årets plan ska utvärderas senast
2017-05-31
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
På sista APT innan maj går vi igenom planen tillsammans med hela arbetslaget.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Hela arbetslaget
Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning och Ålder
Mål och uppföljning
Vi vill genom att låna och köpa in böcker ge barnen kunskap och förstålse för att vi är olika och har
olika förutsättningar.
Vi ska använda "Tio små kompisböcker" samt andra böcker där vi medvetet går in för ämnen som
berör mångfalden.
Insats
Vi kommer att använda böckerna som grund i vårt likabehandlingsarbete.
Ansvarig
Inköpsansvarig beställer "Tio små kompisböcker" På varje avdelning finns en ansvarig för att låna
böcker som handlar om mångfald.
Datum när det ska vara klart
Inköpet ska vara klart september 2016. Böcker lånas kontinuerligt under hösten
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Vi har observerat barngrupperna på avdelningarna och haft diskussioner om hur vi ska arbeta.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Genom dagliga kontakter med vårdnadshavare, i utvecklingssamtal samt i det dagliga arbetet med
barnen har vi kommit fram till hur vi ska arbeta förebyggande.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Vi har på APT, och i arbetslagen diskuterat oss fram till hur vi ska jobba förebyggande.
Resultat och analys
Vi har kommit fram till att vi behöver:
- finnas nära barnen
- ha samma rutiner och struktur på dagen
- Jobba med hur man är en bra kamrat
Förebyggande åtgärder
Namn
Annan kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Vi tar fram rutiner och struktur så att personalen kan bli än mer närvarande med barnen under
den fria leken.
Åtgärd
- Två personal på varje sida av gården ute varje utelek
- Vi ser över våra rutiner och bestämmer var personalen ska vara vid olika situationer på dagen.
- Vi arbetar aktivt med tio små kompisböcker
- Vi bestämmer tillsammans med de äldsta barnen, några få regler, som vi sätter upp på
avdelningen.
Motivera åtgärd
Vi vill skapa ett gott klimat för lärande och utveckling på vår förskola!
Ansvarig
All personal på förskolan
Datum när det ska vara klart
2017-05-31
Rutiner för akuta situationer
Policy
På vår förskola ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling Vi som vuxna
har en väl genompratad värdegrund som alla känner till.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Alla i arbetslaget har ansvar för alla barn på förskolan.
Pedagogerna är tillgängliga för barnen så väl ute som inne.
Personalen är väl medvetna om ansvaret att samtala med barnen, lyssna in, ge ”lek-ro”.
Daglig kontakt med vårdnadshavarna.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
I första hand till personal på förskolan. Därefter förskolechef och/eller specialpedagog.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Prata med barnen om vad som hänt.
Stötta det kränkta barnet.
Visa att beteendet inte är acceptabelt.
Använda oss av "Hur- frågor" exempel Hur kände du?, Hur tänkte du?
Informera de vårdnadshavare som har barn inblandade i händelsen.
Dokumentation av händelsen och insatser som krävs för att på ett så tidigt stadium som möjligt
upptäcka mönster.
Vid upprepade tillfällen riktade mot ett och samma barn ska förskolechefen informeras.
Vid behov ta hjälp utifrån t.ex. av specialpedagog.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
I de fall personal är inblandad informeras förskolechef. Förskolechef kan i sin tur ta hjälp i
utredningen av verksamhetschef för förskolan. Eventuella åtgärder vidtas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Rutiner för uppföljning
Uppföljning av det aktuella fallet sker efter tid som överenskommits med berörda vårdnadshavare. I
de fall Förskolechef är involverad ansvarar han/hon för att uppföljning sker.
Rutiner för dokumentation
Pedagogen som är närvarande vid situationen är skyldig att dokumentera händelsen och insatser.
Blankett "Kartläggning vid diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar" används när
förskolechef blir involverad. Blanketten finns på Snikke. Ansvarig för den dokumentationen är
förskolechef.
Ansvarsförhållande
Alla barn är all personals ansvar. Den personal som är närvarande/blir först informerad om
händelsen, är ansvarig. Givetvis ska arbetslaget stötta upp och i vissa fall (se ovan) övertar
förskolechefen ansvaret.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards