Likabehandlingsplan

advertisement
Likabehandlingsplan
Essvik och Skottsunds
Förskolor
Sundsvalls Kommun
2016
2
Förskolans vision:
Förskolans verksamhet ska genomsyras av allas lika värde och rättigheter i demokratisk anda.
Barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga på vår förskola.
Verksamhetens långsiktiga mål:
Varje barn bemöts med respekt och får lyckas utifrån sina förutsättningar, utan att hindras av
traditionella könsrollsförväntningar, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion/trosuppfattning
eller sexuell läggning hos någon anhörig.
Medverkan av barn och vårdnadshavare:
Likabehandlingsplanen är känd för alla som arbetar på förskolan samt barn och föräldrar.
Föräldrarna var delaktiga i utformandet av planen, i begynnelsen och får information om den
på våra Föräldramöten. Pedagogerna har barnets styrkor, intressen och förmågor i fokus.
Uppföljning och utvärdering av tidigare plan
Likabehandlingsplanen reviderades och utvärderades senast 160902.
Den används som en del i det dagliga arbetet och i utformandet av vår verksamhet.
Resultat av kartläggningen
Varje barn ges förutsättning att våga säga sin mening och blir respekterade för sina åsikter.
Vilket ger trygga barn som tror på sig själva och respekterar varandra.
Mål för kommande år utifrån kartläggningen



Alla barn ska utmanas och ges möjlighet att prova nya lekområden.
Genom ett aktivt lyssnande på barnen, ökar deras möjligheter till inflytande.
Allas lika värde och utrymme i tid och tal är en viktig del i förskolans grundläggande
demokratibegrepp.
Insatser för det främjade arbetet
Vi bedriver systematiskt och förebyggande arbete, för att skapa en trygg miljö. Sundsvalls Kommuns
indikatorer för kvalité är ett självvärderingsmaterial som används av alla förskolor i Kommunen.
Indikator ”Atmosfär och organisation” främjar utvecklingen av ett gott arbetsklimat för alla som besöker
och vistas på vår förskola.
Varje barn blir lyssnade på, får stöd och möjlighet att ta ansvar för sina handlingar. Barn får möjlighet
att reflektera kring normer och värden i det dagliga arbetet. Diskussioner kring värdegrundsfrågor är en
stående punkt på våra arbetsplatsträffar
3
Insatser för det förebyggande arbetet











formulerar mål som går att uppnå, vad som ska genomföras i år och vem som är ansvarig.
kartlägger barnens trygghet och trivsel för att minimera risken för kränkningar.
utvecklar en relation till varje barn genom att ge tid, lyssna på och bekräfta barnet.
arbetar på ett medvetet sätt för att varje barn ska känna tillhörighet.
bygger en organisation som utgår från varje barns behov.
ger barn verktyg, så att de kan ge uttryck för sina känslor.
hittar och stärker varje barns starka sidor.
bemöter både barn och vuxna på ett respektfullt sätt.
uppmuntrar barnens förmåga till turtagning - lyssna och tala.
låter barnen ta egna initiativ.
dokumenterar barns tankar i ord och bild.
Insatser för det åtgärdande arbetet




finns nära barnen, stöttar och utmanar.
pedagogerna är goda förebilder i både ord och handling.
för samtal på individ- och gruppnivå.
om man upptäcker någon form av kränkande behandling se handlingsplan och
ansvarfördelning
Handlingsplan och ansvarsfördelning om någon har kränkts;
Utreda
1.Förskolechef informeras omgående och är då skyldig att anmäla detta tillhuvudmannen.
2.Vårdnadshavare informeras.
3.Kartläggning av händelseförloppet görs av arbetslaget närmast barnet.
4.Vid behov upprätta en skriftlig varning till berörd pedagog.
5.Hjälp utifrån av special pedagog, socionom eller psykolog vid behov.
6.Dokumentation görs av händelseförloppet.
Åtgärda





Träff med barnets vårdnadshavare där delar av eller hela arbetslaget och förskolechef deltar.
Skapa en handlingsplan som innehåller akuta och långsiktiga åtgärder för att förhindra att
kränkning upprepas.
Förskolechef har ansvar för att handlingsplanen följs och utvärderas vid den tidpunkt berörda
kommit överens om.
Det är alltid förskolechef som ansvarar för utredningen om någon på vår förskola utsätts för
kränkande behandling.
Vid behov tas hjälp utifrån att utveckla arbetsmetoder.
4
Uppföljning och utvärdering
Förskolechef är ansvarig för genomförande, uppföljning och utvärdering av handlingsplanen.
Alla anställda ska agera vid misstanke om mobbning och kränkande behandling av enskild person och
eventuellt anmäla till andra myndigheter.
Mål för det främjande arbetet kopplat till diskrimineringslag och skollag
Vi har rutiner för att förebygga, främja och åtgärda kränkande behandling;
Utvärderar barns inflytande genom observationer och reflektion där vi kan ta hjälp av BRUK-materialet
(A1.1) Återkommande diskussioner i arbetslagen kring varje barn.
Kan använda BRUK- materialet vid behov eller i förebyggande syfte;
A1.3 Grundläggande normer och värden
A1.4 Mobbning och annan kränkande behandling
A1.6 Samspelet mellan personal och barn
A1.8 Samspelet i barngruppen
Åtgärder kopplat till diskrimineringslag och skollag
Vårdnadshavare görs uppmärksam på att de är en viktig del i likabehandlingsarbetet och att de också ska
hjälpa till att informera om de upplever att någon utsätts för kränkande behandling.
Mål för arbetet kommande år sätts upp utifrån kartläggningen.
Rutiner Förskolechefen har ett övergripande ansvar för verksamhetens organisation samt den fysiska
och psykosociala miljön.
Kontinuerliga samtal förs i arbetslaget kring arbetssätt och miljö för barnen, vårdnadshavare och
personal.
Pedagogers medvetenhet och kunskap om skillnader i bemötande ska ständigt uppdateras.
Varje barn uppmuntras att prova och utforska många olika aktiviteter för att skapa en jämlik miljö.
Skolinspektionen har tillsynen över att bestämmelserna i skollagen följs. Inom Skolinspektionen finns
Barn- och elevombudet som ska utföra de uppgifter som enligt 14 a kap. skollagen ska skötas av
Skolinspektionen när det gäller att tillvarata barns enskilda rätt. Diskrimineringsombudsmannen har
tillsyn över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.
Kompetensutvecklingsplan
Kompetensutvecklingsplan för pedagogerna består främst av våra diskussioner med prioriteringar som
t.ex. utbildningssatsningar utifrån barnens behov.
Förskolans värdegrund och arbetsmiljöarbete
Vår Årsklocka för det systematiska arbetsmiljöarbetet som följs månadsvis.
Förskolans egen värdegrund och Läroplanen för förskolan.
5
Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (Bilaga 1)
 Kön
Diskriminering och trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt
kopplade till en elevs könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Vuxna i
förskolan måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av
frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse.
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
Att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
 Etnisk tillhörighet
Diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet kan vara förlöjligande eller
skämt kopplat till en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.
Förskolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
 Religion eller annan trosuppfattning
Förskolan får inte missgynna någon barn på grund av hans eller hennes religion. I förskolan ska föräldrar
kunna lämna sina barn utan att de blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra
åskådningen. Förskolan är skyldig att se till barnets bästa och alla barn har rätt till kunskap och lärande,
tankefrihet och religionsfrihet. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin
grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism.
 Funktionsnedsättning (i diskrimineringslagen funktionshinder)
Funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och påverka livet på olika sätt. Hit
räknas både sådana som syns, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, hörsel och
synskador, ADHD och dyslexi. Funktionshinder är inte en egenskap hos individen utan det är miljön
som kan vara funktionshindrande.
 Sexuell läggning
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning.
Förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till barnen.
Anna-Karin Lundin
Förskolechef
160909
Download