Likabehandlingsplan

advertisement
Likabehandlingsplan
och plan mot kränkande behandling
Förskolan Visborgsstaden
2014-2015
Förskolechefens ställningstagande
På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen till
demokratiska möten mellan barn-barn, mellan barn- vuxna och mellan vuxna-vuxna. Alla
oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning ska
känna sig välkomna till oss. Alla ska få uppleva meningsfulla sammanhang.
Pedagogerna ska kontinuerligt analysera och diskutera vårt betydelsefulla bemötande. De ska
i ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta med barnens delaktighet i att förebygga diskriminering
och kränkande behandling.
På Lyckåkers förskolor ska alla ha samma värde och bli respekterade för vem man är.
Eva Möller.
Vision
På vår förskola skall alla känna sig trygga och respekterade. Varje barn skall få förutsättningar
till utveckling och delaktighet. Verksamheten skallvara normkritisk och tydligt påvisa allas
lika värde.
Definitioner
Likabehandling: alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett
av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn ska behandlas lika.
I Skollagen (kap 6) finns bestämmelser om att vi skall motverka kräkande behandling av barn
och elever.
I Diskrimineringslagen (2008:567) regleras förbud mot diskriminering. Skola och förskola
skall varje år ta fram två planer, en plan mot kränkande behandling enligt skollagen och en
likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. Vår förskola har valt att skriva samman
dessa båda planer till en.
Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Kränkande behandling och trakasserier kan vara slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn,
menande blickar, utfrysning, elaka bilder.
Normkritiskt perspektiv: Att i det pedagogiska arbetet bli medveten om vilka värderingar
och normer vi har och att aktivt motarbeta begränsande normer.
Främjande arbete
Samtlig personal på vår förskola ska vara medvetna om att vi ska arbeta utifrån
likabehandlingsplanen. Grunden läggs då vårdnadshavare och barn påbörjar inskolningen på
vår förskola.






Vid inskolning introduceras förskolans arbete med likabehandlingsplan för
vårdnadshavarna
I början av terminen går barn och vuxna tillsammans igenom och introducerar vad
som gäller för respektive avdelning. Rutiner och regler diskuteras
Har rollspel för att beskriva olika känslor som t.ex. utanförskap
Barnen delas upp i mindre grupper som de både får välja själva och ibland blir
uppdelade i
Vid konflikter berättar alla sin version, blir lyssnade på och man hjälps åt att reda ut
enskilt eller i grupp. Det kan ibland leda till gemensamma regler
Tillsammans med barnen hitta ord och strategier t.ex. ”jag vill inte att du gör så mot
mig”
All personals ansvar:
 Att vara en god förebild och ha ett tillåtande klimat
 Alla som ser eller hör kränkningar/ konflikter skall ingripa
 Om man får kännedom om att kränkning förekommit skall det utredas
Arbetslagets ansvar:
 Ständiga diskussioner om värdegrunden och hur vi tillämpar den
 Att se varje barns möjligheter och behandla barnen utifrån deras förutsättningar
 Problematisera och diskutera tillsammans med barnen t.ex. fråga ”hur tycker du/ ni
du/ni skall göra”?
 Närvarande vuxna skall ge förutsättningar för positiva samspel
 I dialog med vårdnadshavare reda ut situationer genom att se vad vi gör och kan göra
för att främja allas lika värde
 Alla skall fokusera på barns medverkan genom att bl.a. observera och utvärdera
verksamheten
 Att tänka utifrån ett genusperspektiv. Människor kan och får vara lika eller olika, ha
olika intressen och behov, göra det man vill och kan men också få nya utmaningar
Uppföljning från föregående år
Kartläggning
Genom observationer, dokumentationer, reflektioner/ diskussioner i pedagoggruppen
har vi sett att:
Det händer att barnen säger ”Du får inte vara med”
Konkreta åtgärder:
Närvarande pedagoger som lyssnar, vad barnen säger och uttrycker. Hur blev det så här? Sätta
ord på det vi ser. Reflektera med barnen i små grupper. Samtal om hur det kan kännas att inte
få vara med. Rollspel, kompisböcker, bamses luva. Barnen behöver finnas med i sammanhang
där de kan lära sig ”lekkoder” och strategier för att ta sig in i lek på ett positivt sätt. Vi
behöver se vad som händer i leken förändringar positiva eller negativa. En del lekar måste
också få vara, vi kan inte alltid tvinga in andra barn i lek, otroligt svår balans och vi behöver
tänka om vuxnas makt och vad det betyder för barnen.
Det händer att barnen inte respekterar varandras olikheter
Konkreta åtgärder:
Vi visar att det är ok att tycka olika, kunna olika saker, se olika ut, genom att som vuxen vara
en förebild. Vi sätter ord på olikheter i vår vardag. Vi läser böcker om olikheter.
Vi upplever att det många gånger handlar om okunskap och rädslor inför något okänt, då
behöver vi vuxna vara med som stöd för att barnen ska vara med om och uppleva, se och
delta… det okända var inte så farligt eller konstigt.
Åtgärder vid kränkande behandling är alltid samtal med berörda. Det skall leda till
långsiktiga lösningar och skall dokumenteras.
Analys
Vi själva och barnen har lärt och utvecklats. Vi ser att barnen oftare stannar upp och tänker
till, de har varit med och arbetat fram verktyg och hållbara strategier för att lösa dilemman.
Arbetet med ovanstående punkter har skett systematiskt genom att vi ökat vår medvetenhet,
aktivt arbetat utifrån punkterna och uppmuntrat barnen till delaktighet.
Mål



Diskussioner om hur vi ska skapa ännu bättre förutsättningar för att barnen ska få vara
med och påverka innehållet i likabehandlingsplanen
Att tillsammans med barnen göra en analys över var konflikter uppstår och hur vi kan
förebygga att det inte sker kränkningar
Skapa bättre förutsättningar för att vårdnadshavare skall känna sig delaktiga i
likabehandlingsarbetet.
Förebyggande arbete
För att förebygga trakasserier och diskriminering på förskolan arbetar pedagoger och barn
fortlöpande med att diskutera förhållningssätt och bemötande av människor. Vi strävar efter
att utveckla vårt normkritiska perspektiv och arbetet med allas lika värde. Vi pratar om vilken
människosyn vi har. Diskussionerna sker också på arbetsplatsträffar, på avdelningsmöten, på
föräldramöten, i förskoleråd och naturligtvis dagligen med barn och vuxna. Tillsammans med
barnen gör vi trygghetsvandringar för att kartlägga var konflikter lätt uppstår.
Åtgärdande rutiner
Uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen skall göras varje höst av förskolechef
tillsammans med personal. Arbetslaget skall systematiskt undersöka trivsel och trygghet bland
barnen och återkopplar det regelbundet till föräldrar genom t.ex. samtal och månadsbrev.







Förskolechef ansvarar för att all personal har kännedom om likabehandlingsplanen.
Den skall finnas i informationspärmen på varje avdelning
Förskolechef ansvarar för att planen skall finnas med i informationen till alla
vårdnadshavare
Varje arbetslag ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera förebyggande arbete
med barnen utifrån lagen, läroplanen och likabehandlingsplan
Övergripande information ges till representanter i förskoleråd
Personal som ser, får kännedom eller misstänker att kränkning förekommer/
förekommit har anmälningsplikt och skall utan dröjes mål kontakta förskolechef som
anmäler till huvudman
Lämpliga åtgärder sätts in t.ex. samtal med inblandade och vårdnadshavare
Anmälan och dess grunder skall dokumenteras
I skollagen (1 kap § 2) står det att alla skall arbeta för jämställdhet och aktivt motverka alla
former av kränkande behandling.
Anmälningsplikt: Regleras i Skollagen kap 6: 10 §
Läroplanen för förskolan: I läroplanen för förskolan, Lpfö-98, Reviderad 2010, beskriver de
riktlinjer vi har att följa i vårt pedagogiska arbete gällande likabehandling. T.ex. ”En viktig
uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankrade värden vårt samhällsliv vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan
ska hålla levande i arbetet med barnen”(sid 4).
Dokumentation - uppföljning
Dokumentation sker systematiskt under året och likabehandlingsplanen revideras varje höst
eller vid behov. Uppföljning och utvärdering sker avdelningsvis i det systematiska
kvalitetsarbetet. För detta ansvarar samtliga pedagoger. Förskolechef sammanställer sedan
materialet.
Download