Malmö stad Förskoleförvaltningen2014-10

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
2014-10-29
Checklista vid utredning

Förskolechefen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
trakasserierna eller kränkningarna och (när det förekommit kränkande behandling eller
diskriminering) vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra samt förhindra att det
sker i framtiden.

Förskolechef ska ansvara för utredningen.

Den som leder utredningen ska inte riskera att hamna i lojalitetskonflikt mot den som
misstänks för att ha utsatt barnet för diskriminering eller kränkande behandling. Det finns en
risk för detta om kollega utreder kollega. När en förskolechef misstänks för att ha utsatt ett
barn för diskriminering eller kränkande behandling ska utredningsskyldigheten lyftas till
utbildningschefen.

Utredningen ska ge svar på vad som inträffat och innehålla en analys av anledningarna till att
det inträffade. Utredningen bör omfatta både den som utfört kränkningen och den som blivit
utsatt.

Syftet med utredningen är att den ska ge så mycket information och kunskap om situationen
att förskolan kan bedöma vilka åtgärder som ska sättas in för att få diskrimineringen eller
den kränkande behandlingen att upphöra och förhindra att det fortsätter.

Den drabbades upplevelser av det inträffade är utgångspunkten för utredningen kring vad
som hänt. Utredningens metod och omfattning måste anpassas till varje enskilt fall.

Ibland räcker det med några enkla frågor för att få en bild av vad som hänt men vanligtvis
omfattar utredningen både barn, vårdnadshavare och personal. Ibland behöver personal
med specialkompetens bistå i utredningen som specialpedagoger eller förskolepsykologer.
Personals kränkningar/diskriminering av barn är förbjudet i lag och måste därför alltid anses
som mycket allvarligt.

Utredningen ska dokumenteras, blankett 3, så att effekterna går att följa upp.

Åtgärderna som sätts in (på både kort och lång sikt) måste ha förutsättningar (det vill säga
vara relevanta och tillräckligt kraftfulla) att leda till att diskrimineringen eller kränkningen
upphör. Åtgärderna måste bygga på en analys av vad man kommit fram till i utredningen.

Åtgärderna måste följas upp och har de inte hjälpt måste andra åtgärder sättas in. Om
åtgärderna inte räcker och kränkningarna inte upphör, kan utredningen behöva göras om
eller fördjupas och kompletteras. Det är viktigt att det dokumenteras.

Det kan även finnas ett stödbehov hos barnet som det är viktigt att förskolan fångar upp.