Rutiner för att upptäcka diskriminering och annan

advertisement
Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Datum
2014-03-01
Likabehandlingsplan för Bulltofta förskola
Ledningen för Kirsebergs förskolor har en gemensam vision att alla barn i
våra verksamheter ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar och
kunskaper.
I vår vision har vi ett tydligt ställningstagande att se varje barn och deras
kunskap som det allra viktigaste i arbetet för allas lika värde. Att förebygga
och åtgärda diskriminering och alla former av kränkande behandling är
primärt i vårt dagliga arbete där varje barn ska ges möjlighet att utvecklas i
trygga och harmoniska förhållanden. Alla som verkar inom förskolan ska
aktivt arbeta förebyggande och på så sätt motverka alla former av
kränkningar och aldrig acceptera att någon blir diskriminerad eller utsatt för
annan kränkande behandling.
Kränkande behandling är det som vi i vardagligt tal kallar ”mobbning”. I
Skollagen 14 a kap. 3 § definieras det på följande sätt: ”ett uppträdande som
utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker
ett barns eller en elevs värdighet”.
Vad är då diskriminering? Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på
grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland
valda men i alla fall så grundläggande för den kulturella identiteten att de bör
skyddas. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell
läggning och religiös eller politisk åsikt.
Förskolans värdegrund och uppdrag
”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en
som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i
arbetet med barnen.”
( Lpfö 98)
document1
Nulägesanalys
[ORG]
[Besöksadress]
[Postadress] [Postnr] [Postort]
Tel. [Tfn]
Org.nr. [Org nr]
[e-post]
[web]
2 (5)
Bulltofta förskola är uppdelad på åtta avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år.
Barnen är uppdelade yngre och äldre. Personalgruppen består av personer
med olika livserfarenheter och kompetenser, vilket vi ser som en styrka.
Förebyggande










Personalen på förskolan bemöter alla föräldrar och barn med respekt
och intresse. Vi visar respekt och öppenhet för skillnader i
människors uppfattning och levnadssätt.
Organisation och miljöer anpassas så att vi har en överblick av
verksamheten. Närvarande och medvetna vuxna som synliggör det
enskilda barnet.
Vi bekräftar, bemöter och månar om barnens känslor för att förstå
vad de uttrycker.
Vi strävar efter att vara tydliga och goda förebilder.
Vi uppmuntrar positiva beteenden.
Vi tror på barnets förmåga att genom förhandling lösa problem och
meningsskiljaktigheter. I detta är vi med och stöttar så att färre
konflikter uppstår.
Vara öppna och ärliga i kontakten kollegor emellan så att vi kan lyfta
om ett barn inte blivit rätt bemött.
Observation, dokumentation och reflektion, med barn och kollegor,
där vi reflekterar kring vårt handlande..
Dagliga samtalet med och mellan barn tillvaratas och ses som en
styrka i att skapa ömsesidig respekt.
Våra gemensamma kurser och föreläsningar och litteratur öppnar upp
till en större förståelse för våra olikheter, bl.a. små barns
känslomässiga utveckling av Katti Falk, och Klara Dolks föreläsning
om genus. Detta i sin tur genererar till ökad lyhördhet, vad gäller
diskriminering eller annan kränkande behandling.
Expertis




Kunskaper och kompetenser tillvaratas inom personalgruppen.
Vi har anknytningspedagoger på förskolan.
Vid behov har vi handledning av resursteam med bl.a.
specialpedagog.
Pågående projekt i stadsdelen vad gäller jämställdhet och utvecklad
samverkan kopplat till anknytningspedagog (barn blir). Deltagande
personal delger övriga kontinuerligt om projektens innehåll.
Strategi


Personalen på förskolan strävar efter att möta varje barn med respekt
och utefter individuella behov och intresse.
Vi arbetar för att ha en god kontakt med alla föräldrar, och möter alla
föräldrar med respekt.
3 (5)




Personalen ska vara goda förebilder och visa barnen vad som är rätt
och fel och arbeta för att ge alla samma möjligheter.
Vi visar på våra likheter och olikheter och tar till vara dem i
vardagliga sammanhang.
Observation, dokumentation och reflektion.
I situationer då vi misstänker att kränkande behandling kan
förekomma ser vi till att vara steget före.
Granskning
Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet och strävar efter att lyfta
likabehandlingsfrågorna i vårt kvalitetsarbete, både i uppföljningar och i
utvärderingarna. Likabehandlingsplanen revideras en gång om året.
Trivsel
Personalen på förskolan arbetar för allas trivsel genom dialog med barn och
föräldrar. Lika viktigt är det att vi som personal är uppmärksamma på
barnens uttryck och beteenden för att man tryggt utifrån sina förutsättningar
ska trivas på förskolan.
Rutiner för att upptäcka diskriminering och annan
kränkande behandling






Personalen ser till att ha god översikt över avdelningen och vad som
händer där.
Närvarande pedagoger i och bredvid barnens lek och varande på
förskolan.
Regelbundna samtal förs med barn och kollegor.
Vara öppen för samtal med föräldrarna och följa upp det som lyfts
fram.
Observation, dokumentation och reflektion
Likabehandlingsplanen lyfts på arbetslagsplaneringar och i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling
Alla barns upplevelse av kränkning ska tas på allvar.
Utredning sker i samtal med inblandade och syftar till att lösa konflikten
samt att hitta vägar till en överenskommelse.



Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både
den eller de som kan ha eller har utövat kränkningen och den som
blivit utsatt.
Utredningen bör söka, utröna och analysera orsakerna till den
uppkomna situationen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig
kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras.
4 (5)
Ansvarig för att utredning påbörjas är den pedagog som har uppmärksammat
eller fått information om kränkningen.
Information till vårdnadshavare ska ges samma dag. Händelsen
dokumenteras och dokumentationen arkiveras.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation görs på avsedd blankett – se bilaga 1
Blanketten arkiveras hos rektor
Att åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling
Vid uppkomna situationer är det pedagogernas ansvar att bryta pågående
konflikt om de berörda inte klarar av att lösa den själv. Samtal med berörda,
barn, föräldrar och chef sker direkt och händelsen dokumenteras på särskild
blankett, se bilaga 1.
För att åstadkomma långsiktiga lösningar förs alltid en dialog i det dagliga
arbetet gällande bemötande och förhållningssätt. Vidtagna åtgärder
dokumenteras.
Uppföljande åtgärder
Händelser som dokumenterats och där åtgärder sätts in enligt dokumentet
”Dokumentation av kränkande handling” följs upp i arbetslaget och i
förekommande fall där vi kan se att ett lärande kan vara till nytta för övrig
personal kan fall tas upp, avidentifierade, på arbetsplatsträffar. Uppföljande
åtgärder dokumenteras.
Ansvarsfördelningen
Pedagogen som uppmärksammat eller fått information om kränkningen tar
ansvar för att utredning påbörjas. Dokumenterande pedagog ansvarar för
kontakten med vårdnadshavare samt informerar arbetslaget och rektor. Vid
behov kan med fördel processledare och pedagogista involveras i arbetet.
Förskolechef ansvarar för arkivering.
Förskolechef: Mari Axlin
Processledare: Catarina Andersson, Maria Wester.
Pedagogista: Pia Nilsson
Planerade åtgärder
I stadsdelen har vi olika nätverk för personalen där frågor lyfts gällande
genus och etnicitet.
5 (5)
Barns nyfikenhet kring likheter och olikheter leder i det dagliga arbetet i
förskolan till att frågor kring de olika diskrimineringsgrunderna lyfts i sitt
naturliga sammanhang.
Delaktighet
Vi har avsatt en arbetsplatsträff per år för att låta all personal arbeta med
planens innehåll.
Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet via föräldraråd och på höstens
föräldramöte.
Förankring
Planen lämnas ut till alla vårdnadshavare vid inskolning och tas upp på första
föräldramötet på hösten. Detta innebär att man ska föra diskussioner om
värdegrundsfrågor och förhållningssätt på detta möte.
Planen ingår i det material som lämnas till vikarier/nyanställda inför arbete
på förskolan.
Planen publiceras på förskolans hemsida www.malmo.se
Utvärdering och revidering
Varje år upprättas en ny plan i samband med utvärdering av kvalitetsarbetet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards